Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift 23. august 1999 nr. 957 om årsregnskap m.m. for verdipapirforetak

Forskrift om endring av forskrift 23. august 1999 nr. 957 om årsregnskap m.m. for verdipapirforetak

Fastsatt av Finansdepartementet 20. februar 2004 med hjemmel i lov om årsregnskap mv (regnskapsloven) § 10-1 tredje ledd. Jf. EØS-avtalen vedlegg IX nr. 21 (direktiv 2001/65/EF)

I

I forskrift av 23. august 1999 nr. 957 om årsregnskap m.m. for verdipapirforetak gjøres følgende endringer:

§ 1-1 første ledd skal lyde:

Forskriften gjelder for verdipapirforetak, jf. lov 19. juni 1997 nr. 79 om verdipapirhandel § 1‑3 første ledd, som ikke er kredittinstitusjon.

§ 2-1 første ledd nr. 2 oppheves.

§ 3-1 første ledd skal lyde:

I tillegg til finansielle instrumenter som nevnt i regnskapsloven § 5-8 første ledd skal andre derivatkontrakter med finansielt oppgjør vurderes til virkelig verdi. Finansielle instrumenter som nevnt i regnskapsloven § 5-8 første ledd, samt andre derivatkontrakter med finansielt oppgjør, skal vurderes til virkelig verdi dersom instrumentene

1. er klassifisert som omløpsmiddel,

2. inngår i en handelsportefølje med henblikk på videresalg, og

3. omsettes i et aktivt og likvid marked.

§ 5-4 første ledd første punktum skal lyde:

Opplysninger om finansiell markedsrisiko som nevnt i regnskapsloven § 7-5 annet ledd skal minst omfatte:

§ 5-6 skal lyde:

Det skal gis opplysninger om formålet med verdipapirforetakets bruk av finansielle derivater.

Det skal gis opplysninger om egenskaper ved, samt nominelt beløp og virkelig verdi per årsslutt for henholdsvis renterelaterte derivater, valutarelaterte derivater, egenkapitalrelaterte derivater samt andre finansielle derivater, herunder råvarederivater. Opplysningene skal omfatte vesentlige betingelser og forhold som kan påvirke beløpsstørrelse, tidfesting og usikkerhet ved fremtidige kontantstrømmer. Dersom nominelt beløp ikke er representativt for aktiviteten gjennom året skal gjennomsnittlig nominelt beløp for året oppgis. Opplysningene skal gis fordelt på finansielle derivater klassifisert som omløpsmidler i handelsporteføljen og andre finansielle derivater. Virkningen av motregning, jf. verdipapirhandelloven kapittel 10, skal fremkomme. Det skal redegjøres for definisjon av nominelt beløp. Regnskapsloven § 7-5 første ledd og § 7-17 annet ledd gjelder ikke.

§ 5-8 oppheves.

§ 5-9 annet til fjerde ledd skal lyde:

For investeringer i aksjer og andeler ført under eiendelspost A III nr. 6 som er vurdert etter regnskapsloven § 5-8, skal det gis opplysninger som nevnt i regnskapsloven § 7-17 første ledd. I tillegg skal det opplyses om andel av balanseført verdi som er børsnoterte verdipapirer. For øvrige investeringer i aksjer og andeler ført under eiendelspost A III nr. 6, skal det opplyses om anskaffelseskost, virkelig verdi dersom slik verdi kan fastsettes, samt andel av balanseført verdi som er børsnoterte verdipapirer.

For markedsbaserte aksjer ført under eiendelspost B III nr. 2 skal det gis opplysninger som nevnt i regnskapsloven § 7-17 første ledd. I tillegg skal det opplyses om andel av balanseført verdi som er børsnoterte verdipapirer.

For investeringer i aksjer og andeler ført under eiendelspost B III nr. 5 som er vurdert etter regnskapsloven § 5-8, skal det gis opplysninger som nevnt i regnskapsloven § 7-17 første ledd. I tillegg skal det opplyses om andel av balanseført verdi som er børsnoterte verdipapirer. For øvrige investeringer i aksjer og andeler ført under eiendelspost B III nr. 5, skal det opplyses om anskaffelseskost, virkelig verdi dersom slik verdi kan fastsettes, samt andel av balanseført verdi som er børsnoterte verdipapirer.

II

Denne forskriften trer i kraft straks med virkning for regnskapsår påbegynt i 2004.

Til toppen