Forskrift om endring av forskrift 23. februar 1970 nr. 1 (Nr. 24) vedrørende omsetning av varer og tjenester til bruk i utlandet, på Svalbard eller Jan Mayen.

Fastsatt av Finansdepartementet 18. desember 2007 med hjemmel i lov av 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 16 siste ledd bokstav a, jf. første ledd nr. 1 bokstav a, c og d og nr. 2, samt § 22 annet ledd og § 75.

                                                            I
§ 14 annet ledd skal lyde:
 På nærmere vilkår som fastsettes av Skattedirektoratet kan registrert rederi eller flyselskap uten hinder av bestemmelsen i merverdiavgiftsloven § 22, første ledd, kreve fradrag for inngående avgift på varer til bruk som nevnt i § 9, første ledd. Rederi eller flyselskap som ikke er registrert i skattekontorets avgiftsmanntall kan på vilkår som fastsettes av Skattedirektoratet kreve inngående avgift tilbakebetalt.

                                                          II

Endringene under I trer i kraft 1. januar 2008.

 

Til toppen