Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift 23. februar 1970 nr. 1

Forskrift om endring av forskrift 23. februar 1970 nr. 1 vedrørende omsetning av varer og tjenester til bruk i utlandet m.v. (Nr. 24).

Fastsatt av Finansdepartementet 13. oktober 2004 i medhold av lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 16 annet ledd bokstav a og § 75.

I

I forskrift 23. februar 1970 nr. 1 vedrørende omsetning av varer og tjenester til bruk i utlandet m.v. (Nr. 24) gjøres følgende endringer:

Tittelen på forskriften skal lyde:

Forskrift 23. februar 1970 nr. 1 vedrørende omsetning av varer og tjenester til bruk i utlandet, på Svalbard eller Jan Mayen (Nr. 24).

§ 8 første ledd skal lyde:

Registrert næringsdrivende skal ikke betale avgift av omsetning av tjenester som helt ut er til bruk i utlandet, på Svalbard eller Jan Mayen, eller for utenlandske skip og luftfartøyer som nevnt i merverdiavgiftsloven § 17 første ledd nr. 1 litra a-c.

I gjeldende § 8 annet ledd fjernes teksten ”første punktum” innledningsvis.

§ 8 nytt fjerde ledd skal lyde:

Det skal heller ikke betales avgift ved omsetning av tjenester som kan fjernleveres når mottaker av tjenesten er næringsdrivende hjemmehørende i utlandet, på Svalbard eller Jan Mayen eller offentlig virksomhet i utlandet, på Svalbard eller Jan Mayen. Ved omsetning av elektroniske kommunikasjonstjenester gjelder fritaket også når tjenesten leveres til andre mottakere hjemme­hørende i utlandet, på Svalbard eller Jan Mayen.

§ 8 nytt femte ledd skal lyde:

Levering av elektroniske kommuni­kasjons­tjenester er ikke fritatt når levering skjer gjennom fast terminal i Norge. Skjer leveringen gjennom fast terminal i utlandet, på Svalbard eller Jan Mayen er leveringen fritatt også om mottaker er hjemmehørende i Norge. Første ledd gjelder ikke elektroniske kommuni­kasjons­tjenester.

Gjeldende fjerde ledd blir nytt sjette ledd.

II

Forskriften trer i kraft 1. desember 2004.

Til toppen