Forskrift om endring av forskrift 24. januar 1989 nr. 58 om beregning av merverdiavgift på personkjøretøyer som er anskaffet eller uttatt til bruk i yrkesmessig utleievirksomhet eller persontransportvirksomhet (forskrift nr. 90)

Forskrift om endring av forskrift 24. januar 1989 nr. 58 om beregning av merverdiavgift på personkjøretøyer som er anskaffet eller uttatt til bruk i yrkesmessig utleievirksomhet eller persontransportvirksomhet (forskrift nr. 90)

Fastsatt av Finansdepartementet 21. juni 2004 med hjemmel i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 14

I.

I forskrift 24. januar 1989 nr. 58 om beregning av merverdiavgift på personkjøretøyer som er anskaffet eller uttatt til bruk i yrkesmessig utleievirksomhet eller persontransportvirksomhet (forskrift nr. 90) gjøres følgende endringer:

§ 1 skal lyde:

”Registrert næringsdrivende har rett til fradrag for merverdiavgift på anskaffelse av personkjøretøyer til bruk som utleiekjøretøy i yrkesmessig utleievirksomhet, herunder leasing, eller som middel til å transportere personer mot vederlag i persontransportvirksomhet. Det skal ikke beregnes merverdiavgift ved uttak av personkjøretøyer til bruk som utleiekjøretøy i yrkesmessig utleievirksomhet eller som middel til å transportere personer mot vederlag i persontransportvirksomhet.

Med uttrykket ”personkjøretøy” i denne forskrift menes kjøretøy som faller inn under forskrift 25. oktober 1971 nr. 2 om avgrensing av uttrykket ”personkjøretøyer” (forskrift nr. 49).”

§ 6 oppheves

II.

Forskriften trer i kraft 1. juli 2004.

Til toppen