Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift 25. juni 1999 nr. 712 om revisjon og revisor

Forskrift om endring av forskrift 25. juni 1999 nr. 712 om revisjon og revisorer

Fastsatt av Finansdepartementet 26. august 2005 med hjemmel i lov av 15. januar 1999 nr. 2 om revisjon og revisorer §§ 3-7 og 4-5.

I

I forskrift 25. juni 1999 nr. 712 om revisjon og revisorer gjøres følgende endringer:

§ 2-1 tredje og fjerde ledd skal lyde:
Etterutdanning etter første og annet ledd må minst omfatte:

  1. 35 timer revisjon, hvorav 14 timer innenfor etiske prinsipper som styrer revisors profesjonelle oppgaver og plikter,
  2. 21 timer regnskap og
  3. 21 timer skatterett.

Inntil 28 timer etterutdanning kan utgjøres av undervisning, kurs eller forelesninger innen fag nevnt i nr. 1 til 3 eller øvrige fag fra fagkretsen ved revisorutdanningen i Norge.

§ 4-2 annet ledd skal lyde:

I de tilfeller det foreligger samarbeidsavtale som nevnt i første ledd, gjelder reglene gitt i og i medhold av revisorloven § 4-1 første ledd, annet og femte ledd, § 4-2 annet og fjerde ledd, § 4-4, § 4-5 første til tredje og femte ledd samt § 4-6 tilsvarende for det samarbeidende foretak, jf. også fjerde ledd.

Nye § 4-3 til § 4-6 skal lyde:

§ 4-3Rådgivnings- eller andre tjenester

Med rådgivnings- eller andre tjenester som nevnt i revisorloven § 4-5 første ledd og i forskriften her menes alle revisors tjenester til den revisjonspliktige som ikke er:

  1. revisjon etter lov og god revisjonsskikk samt tjenester revisor må utføre for å kunne revidere årsregnskapet. Tjenester i foregående punktum omfatter rent teknisk oppsett av regnskaper (regnskapsteknisk bistand), forutsatt at oppsettet bygger på materiale hvor prinsipper og vurderinger er fastsatt og utført av den revisjonspliktige.
  2. revisjon av delårsrapporter.
  3. attestasjoner og bekreftelser i henhold til lov, forskrift eller krav fra offentlige myndigheter eller overfor tredjepart.

§ 4-4Nærmere om forbudet mot å yte rådgivnings- eller andre tjenester i revisorloven § 4-5 første ledd

Revisor skal påse at han ikke opptrer slik at det oppstår risiko for at han må revidere resultatet av egne rådgivningstjenester eller av andre tjenester, eller at det oppstår risiko for at han ivaretar funksjoner som er en del av den revisjonspliktiges beslutningsprosess. Slik risiko vil normalt foreligge dersom revisor:

  1. gir råd om eller er med på å utføre funksjoner eller utforme strategier eller systemer som har direkte betydning for den revisjonspliktiges regnskapstransaksjoner og avleggelse av regnskaper samt for sentrale deler av den revisjonspliktiges interne kontrollfunksjoner,
  2. leverer vesentlige premisser for den revisjonspliktiges beslutninger i strategi- og budsjettarbeid, forretningsmessige disposisjoner, drift, ledelse, kontroll eller internrevisjon, eller
  3. over tid utfører rådgivnings- eller andre tjenester som erstatter den revisjonspliktiges manglende kapasitet og kompetanse, særlig hvis samme type bistand ytes regelmessig.

Revisor skal ikke sette seg i en situasjon hvor samlet inntekt fra rådgivnings- eller andre tjenester over tid er betydelig i forhold til revisjonshonoraret fra den samme revisjonspliktige.

§ 4-5Nærmere om forbudet mot å utføre ledelses- og kontrolloppgaver i revisorloven § 4-5 annet ledd

Forbudet i revisorloven § 4-5 annet ledd gjelder også når revisor reelt sett utfører ledelses- og kontrolloppgaver som noen hos den revisjonspliktige har det formelle ansvaret for.

§ 4-6Krav til vurdering og dokumentasjon

Før revisor eller foretak som revisor har samarbeidsavtale med som nevnt i revisorloven § 4-7 tredje ledd, påtar seg oppdrag om å yte rådgivnings- eller andre tjenester for den revisjonspliktige, skal revisor vurdere om vedkommende fortsatt kan være revisor for oppdragsgiveren etter revisorloven § 4-5 og forskriften her §§ 4-4 og 4-5. Det samme gjelder dersom det under utføringen av tjenesten oppstår forhold som kan ha betydning for revisors uavhengighet og objektivitet. Tilsvarende gjelder før revisor påtar seg et revisjonsoppdrag.

For å sikre at forpliktelser etter dette kapittel oppfylles, må revisor skriftlig kunne dokumentere vurderingene etter første ledd i 5 år etter at de ble foretatt.

II

Endringene i § 2-1 trer i kraft 1. januar 2007.

De øvrige bestemmelsene i forskriften trer i kraft 1. oktober 2005.

Til toppen