Forskrift om endring av forskrift 26. februar 1999 nr. 272 om rentegodtgjørelse og rentetillegg av skatt m.v.

Fastsatt av Finansdepartementet 21. desember 2007 med hjemmel i lov 21. november 1952 nr. 2 om betaling og innkreving av skatt § 23 nr. 2, § 27 nr. 7 og § 31 nr. 2 og forskrift gitt ved kgl.res. 12. februar 1999 nr. 72 om opphevelse av forskrifter gitt i medhold av lov av 21. november 1952 nr. 2 om betaling og innkreving av skatt (skattebetalingsloven).

Fastsatt av Finansdepartementet 21. desember 2007 med hjemmel i lov 21. november 1952 nr. 2 om betaling og innkreving av skatt § 23 nr. 2, § 27 nr. 7 og § 31 nr. 2 og forskrift gitt ved kgl.res. 12. februar 1999 nr. 72 om opphevelse av forskrifter gitt i medhold av lov av  21. november 1952 nr. 2 om betaling og innkreving av skatt (skattebetalingsloven).

                                                            I

§ 1 bokstav a til c skal lyde:

a. Ved tilbakebetaling av forskuddstrekk, og av utskrevet forskuddsskatt som er innbetalt innen utgangen av inntektsåret (kalenderåret), godtgjøres renter med 4,5 prosent av beløpet. For skattepliktige som leverer forhåndsutfylt selvangivelse og får tilsendt skatteoppgjør i juni, skal tilbakebetaling av skatt som nevnt godtgjøres renter med 3,6 prosent av beløpet.

b. Ved tilbakebetaling av tilleggsforskudd og utskrevet forskuddsskatt som er innbetalt senest 30. april i året etter inntektsåret, godtgjøres renter med 1,5 prosent av beløpet. For skattepliktige som leverer forhåndsutfylt selvangivelse og får tilsendt skatteoppgjør i juni, skal tilbakebetaling som nevnt godtgjøres renter med 0,5 prosent av beløpet.

c. Ved tilbakebetaling av utskrevet forhåndsskatt som er innbetalt senest 30. april i året etter inntektsåret, og av tillegg til forhåndsskatt som er innbetalt innen samme tidspunkt, godtgjøres renter med 1,8 prosent av beløpet.

§ 8 første ledd skal lyde:
Restskatten tillegges 3,9 prosent rente for skattytere som leverer forhåndsutfylt selvangivelse og får tilsendt skatteoppgjør i juni. For andre skattytere tillegges restskatten 4,8 prosent rente.

§ 9 skal lyde:
Resterende skatt tillegges 2,4 prosent rente.


                                                            II

§ 1 bokstav e skal lyde:
e. Når tilbakebetaling av forskudd på skatt og forhåndsskatt finner sted senere enn 6 uker etter at det ferdige skatteoppgjøret eller utleggingen av skattelisten er kunngjort, godtgjøres renter av tilbakebetalt skattebeløp med 0,5 prosent for hver måned eller del av måned som løper fra kunngjøringen inntil tilbakebetaling skjer.

§ 2 annet ledd første punktum skal lyde:
 Når tilbakebetaling skjer senere enn 6 uker etter at utlegging av skatteliste for den ordinære ligning er kunngjort, godtgjøres dessuten renter av hele det tilbakebetalte skattebeløp med 0,5 prosent for hver måned eller del av måned som løper fra kunngjøringen inntil tilbakebetaling skjer.

§ 4 skal lyde:
 Skattepliktig som senere enn 6 uker etter innbetalingen får tilbakebetalt restskatt, resterende skatt og utlignet skatt, jf. skattebetalingsloven §§ 30 nr. 2 og 39 jf. § 40 , har krav på rentegodtgjørelse av det tilbakebetalte skattebeløp med 0,5 prosent for hver måned eller del av måned som løper fra innbetalingen inntil tilbakebetaling skjer.

                                                            III

§ 3 første ledd bokstav a og b skal lyde:

a. Når tilbakebetaling skjer i tiden 1. juli til 31. desember i inntektsåret, godtgjøres renter med 1,8 prosent av beløpet.

b. Når tilbakebetaling skjer senere enn 31. desember i inntektsåret, godtgjøres dessuten for det overskytende tidsrom renter av skattebeløpet med 0,5 prosent for hver måned eller del av måned. Renter etter bokstav a og bokstav b må til sammen ikke utgjøre mer enn 3,9 prosent.


                                                              IV

Endringene under I trer i kraft straks med virkning fra og med avregningen for inntektsåret 2007.
Endringene under II trer i kraft 1. januar 2008 med virkning fra og med første nye rentemåned etter 31. desember 2007.
Endringene under III trer i kraft 1. januar 2008.

 

Tilhørende lov

Til toppen