Forskrift om endring av forskrift 27. november 2000 nr. 1179 om frivillig registrering av utbygger av vann- og avløpsanlegg.

Fastsatt av Finansdepartementet 18. desember 2007 med hjemmel i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 75, jf. § 70.

                                                            I

§ 1 første ledd skal lyde:
         Utbygger av vann- og avløpsanlegg kan etter søknad til skattekontoret registreres i avgiftsmanntallet.


                                                            II

Endringene under I trer i kraft 1. januar 2008.


 

Tilhørende lov

Til toppen