Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift 28. juli 1994 nr. 750 om prospekt for verdipapirfond

Forskrift om endring av forskrift 28. juli 1994 nr. 750 om prospekt for verdipapirfond

Fastsatt av Finansdepartementet 13. august 2003 med hjemmel i lov av 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond § 7-2 femte ledd, jf. EØS-avtalens art. 36 og 40 og vedlegg IX pkt. 30 (direktiv 85/611/EØF med senere endringer).

I

I forskrift 28. juli 1994 nr. 750 om prospekt for verdipapirfond gjøres følgende endringer:

§ 2 skal lyde:

§ 2 Prospektets formål

Fullstendig og forenkletprospekt utarbeidet i henhold til verdipapirfondloven § 7-2 skal inneholde den informasjon som kreves for å kunne foreta en velbegrunnet bedømmelse av fondet og risikoen forbundet ved investering i fondet.

Prospektet skal ikke inneholde villedende eller ufullstendige opplysninger om forhold som må tillegges vekt ved andelstegneres vurdering.

§ 3 får ny overskrift som skal lyde:

§ 3 Det fullstendige prospektets innhold

§ 3 pkt. 1.6 og 1.7 skal lyde:

1.6. Navn og adresse på styremedlemmer, medlemmer av bedriftsforsamlingen eller representantskapet, daglig leder og revisor.

Det skal gis en oversikt over de nevnte personers stilling i selskapet og opplyses om deres hovedvirksomhet utenfor selskapet dersom denne er av betydning i forhold til selskapet.

Lønn og annen godtgjørelse til tillitsvalgte og daglig leder.

1.7. Navn/firma og adresse på konsulenter som selskapet har inngått avtale med.

Dersom avtalen inneholder opplysninger som kan være av interesse for andelstegnere, skal de relevante avsnitt i avtalen inntas.

Om selskapet har inngått avtale om utkontraktering og i så fall hvilke funksjoner som er satt bort.

§ 3 pkt. 2.7a skal lyde:

2.7a Tydelig og lettfattelig beskrivelse av fondets risikoprofil.

§ 3 pkt. 2.9 til 2.11 skal lyde:

2.9. Beskrivelse av fondets investeringsmål, herunder de finansielle mål som for eksempel økning av kapital eller inntekt, av investeringspolitikken, herunder spesialisering innen bestemte geografiske områder eller næringssektorer, av begrensninger i investeringspolitikken samt opplysninger om metoder og hjelpemidler eller lånefullmakter som kan benyttes i forvaltningen av fondet og en angivelse av hvilke kategorier aktiva fondets midler kan plasseres i.

Om fondet kan foreta plasseringer i derivater, om omfanget av slike plasseringer, om formålet med slike plasseringer i så fall er risikostyring eller å oppfylle investeringsmålene, og om virkningen på fondets risikoprofil. Informasjonen skal være tilstrekkelig til at investor kan vurdere hvordan bruken av derivater kan påvirke fondets forventede avkastning og risiko. Det skal framgå hvordan fondets totale eksponering knyttet til derivater beregnes. Forvaltningsselskap for fond som kan øke sin risiko ved bruk av derivatstrategier plikter å inkludere en eksplisitt advarsel om at derivatinvesteringer er risikofylte.

Indeksfond og fond som hovedsakelig foretar plasseringer i derivater, verdipapirfondsandeler og bankinnskudd skal angi dette.

Dersom samlet verdi av fondets netto portefølje forventes å ha høy volatilitet, skal dette angis
2.10. Størrelsen på de vederlag som debiteres fondet til fordel for forvaltningsselskapet, depotmottaker og tredjemenn, hvordan vederlagene utbetales, samt fondets refusjon av omkostninger til forvaltningsselskapet, depotmottaker eller tredjemenn , og hvilke maksimale prosentsatser som kan bli belastet i forvaltningsgodtgjørelse henholdsvis i fondet og de enkelte verdipapirfondene som fondet eventuelt har plassert sine midler i.

Eventuelle bestemmelser om differensiert forvaltningsgodtgjørelse, herunder eventuell adgang til å fastsette individuell godtgjørelse.

2.11. Verdipapirfondets avkastning siste halvår, og hvert enkelt år siste ti år eller hvert enkelt hele år siden fondet ble opprettet, vises i søylediagram. Også verdipapirfondets annualiserte avkastning siste fem år og siste ti år, eller antall hele år siden fondet ble opprettet, vises i søylediagram.

Det skal opplyses at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning og at fondets avkastning beror på den generelle utviklingen i verdipapirmarkedet, fondets risikoprofil, provisjoner og forvaltningen av fondet.

Det skal videre opplyses at avkastningen kan variere betydelig innenfor et år, og at realisert tap eller gevinst ved å investere i fondsandeler derfor vil avhenge av de eksakte tidspunktene for kjøp og salg.

Det skal oppgis et mål for risiko for fondet.

§ 3 pkt. 4.1 skal lyde:

4.1. En kort redegjørelse for de skatteregler som gjelder for verdipapirfondet og andelseierne, herunder hvorvidt det skal svares kildeskatt av de inntekter og kapitalgevinster som utbetales til andelseierne.

Ny § 3a skal lyde

§ 3a Det forenklede prospektets innhold:

Følgende informasjon skal sammenfattes i det forenklede prospektet:

  1. Kort presentasjon av fondet

1.1. Når fondet ble stiftet og angivelse av hvilket land det er registrert i

1.2. Forvaltningsselskapet

1.3. Forventet varighet (dersom relevant)

1.4. Depotmottaker

1.5. Revisor

  1. Hvilket finanskonsern forvaltningsselskapet er tilknyttet
  1. Informasjon om investeringene
    1. Kort beskrivelse av fondets formål
    2. Fondets investeringspolitikk, samt en kortfattet redegjørelse for fondets risikoprofil

2.2.1 Formålet med og omfanget av fondets eventuelle bruk av derivater. Informasjonen skal være tilstrekkelig til at investor kan vurdere hvordan bruken av derivater kan påvirke fondets forventede avkastning og risiko. Forvaltningsselskap for fond som kan øke sin risiko ved bruk av derivatstrategier plikter å inkludere en eksplisitt advarsel om at derivatinvesteringer er risikofylte.

2.3 Verdipapirfondets avkastning siste halvår, og hvert enkelt år siste ti år eller hvert enkelt hele år siden fondet ble opprettet, vises i søylediagram. Også verdipapirfondets annualiserte avkastning siste fem år og siste ti år, eller antall hele år siden fondet ble opprettet, vises i søylediagram.

Det skal opplyses at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning og at fondets avkastning beror på den generelle utviklingen i verdipapirmarkedet, fondets risikoprofil, provisjoner og forvaltningen av fondet.

Det skal videre opplyses at avkastningen kan variere betydelig innenfor et år, og at realisert tap eller gevinst ved å investere i fondsandeler derfor vil avhenge av de eksakte tidspunktene for kjøp og salg.

Det skal oppgis et mål for risiko for fondet.

2.3.1 Med avkastning menes avkastning etter fradrag for kostnader som andelen er belastet i perioden.

2.4 Beskrivelse av den typiske investoren fondet er opprettet for.

3. Økonomisk informasjon

3.1 Skatteregler

3.2 Tegnings- og innløsningsgebyr

3.3 Eventuelle andre kostnader og utgifter. Det skal skilles mellom kostnader og utgifter som pålegges andelseier og fondet.

3.4 De kostnader en fondsandel ble belastet i løpet av foregående kalenderår og i tillegg tegningskostnader og innløsningskostnader. Dersom det er besluttet endringer i forvaltningsgodtgjørelsen, tegningskostnader og innløsningskostnader må disse fremkomme. Kostnadene oppgis i prosent av netto andelsverdi og omfatter følgende: forvaltningsgodtgjørelse, tegningskostnader, innløsningskostnader og transaksjonsdrevne kostnader unntatt kurtasjekostnader som påløper ved utføring av transaksjoner for fondet. Kostnadene skal oppgis både som en totalkostnad og spesifisert. Det skal fremgå at kurtasjekostnaden ikke er oppgitt som en del av totalkostnaden. Verdien av én andel fratrukket innløsningskostnader skal oppgis.

4. Kommersiell informasjon

4.1 Hvordan andeler kjøpes

4.2 Hvordan andeler innløses

4.3 Når og hvordan utbytte utbetales

4.4 Hvor ofte og hvor/hvordan kurser offentliggjøres eller gjøres tilgjengelig

5. Ytterligere informasjon

5.1 Opplysning om at det fullstendige prospektet, årsberetning og halvårsrapport på forespørsel kan bli kostnadsfritt tilsendt

5.2 Tilsynsmyndighet

5.3 Det skal opplyses om at det for investeringer i verdipapirfond ikke gjelder noe garanti for det investerte beløp, tilsvarende den innskuddsgaranti som gjelder for bank­innskudd inntil to millioner kroner som følger av banksikringsloven av 6. desember 1997 nummer 75.

5.4 Sted som om nødvendig, kan kontaktes for innhenting av supplerende opplysninger

5.5 Dato for publisering av prospektet

Ny § 3b skal lyde:

§ 3b Forenklet prospekt til bruk ved markedsføring i andre EØS-land

For markedsføring i andre EØS-land utformes forenklet prospekt i samsvar med § 3a, unntatt punkt 5.3.

II

Endringene under I trer i kraft straks.

Forvaltningsselskapene får frist til 31. desember 2003 til å utarbeide fullstendig og forenklet prospekt for eksisterende verdipapirfond. Verdipapirfond som følger nye investeringsregler som nevnt i verdipapirfondloven § 4-5 tredje til åttende ledd, § 4-6 første ledd nr. 1 og annet til fjerde ledd, § 4-8 annet til åttende ledd, § 4-8a og § 4-9 første ledd nr. 2 og 3 og verdipapirfond opprettet etter denne forskriftens ikrafttredelse må oppfylle kravene under I straks.

Til toppen