Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift 28. juni 1996 nr. 678 om norske kredittinstitusjoners virksomhet i annen stat i det europeiske økonomiske samarbeidsområde

Forskrift om endring av forskrift 28. juni 1996 nr. 678 om norske kredittinstitusjoners virksomhet i annen stat i det europeiske økonomiske samarbeidsområde

Fastsatt av Finansdepartementet 25. mai 2005 med hjemmel i lov 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet for kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper og verdipapirhandel m.v. (Kredittilsynsloven) § 4 og lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 1-3 annet ledd og § 2a-1 annet ledd.

I

I forskrift 28. juni 1996 nr. 678 om norske kredittinstitusjoners virksomhet i annen stat i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde gjøres følgende endringer:

§ 6 Unntaksregler skal lyde:

”Lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner §§ 2-11 til og med 2-14 og lov 20. juni 2003 nr. 41 om tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger mv, (hvitvaskingsloven) gjelder ikke for virksomheter som retter seg mot andre enn kunder bosatt i Norge.”

II

Forskriften trer i kraft straks.

Til toppen