Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift 28. mai 1999 nr. 654 om årsregnskap m.m. for verdipapirfond

Forskrift om endring av forskrift 28. mai 1999 nr. 654 om årsregnskap m.m. for verdipapirfond

Fastsatt av Finansdepartementet 13. august 2003 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) § 10-1 tredje ledd, jf. EØS-avtalen art. 36 og 40 og vedlegg IX pkt. 30 (direktiv 85/611/EØF med senere endringer).

I

I forskrift 28. mai 1999 nr. 654 om årsregnskap m.m. for verdipapirfond gjøres følgende endringer:

§ 5-12 annet punktum skal lyde:

I tillegg skal det opplyses om hvilke prosentsatser som har blitt belastet henholdsvis fondet og de enkelte verdipapirfondene som fondet eventuelt har plassert sine midler i.

II

Endringene under I trer i kraft straks.

Til toppen