Forskrift om endring av forskrift 29. juni 2007 nr. 750 om overgangsregler til lov 29. juni 2007 nr. 74 om regulerte markeder (børsloven) og lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven)

Fastsatt av Finansdepartementet 31. oktober 2007 med hjemmel i lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) § 18-2 fjerde ledd.

I

§ 3 annet ledd skal lyde:

(2) Verdipapirhandelloven § 6-6 annet ledd gjelder ikke aksjeeier som nevnt i første ledd og verdipapirhandelloven § 18-2 annet ledd.

Ny § 4 skal lyde:

§ 4 Overgangsregel – konsesjonsplikt for kredittinstitusjoner med begrenset tjenestespekter
Kredittinstitusjon som kun yter investeringstjenester som nevnt i verdipapirhandelloven § 2-1 første ledd nr. 1 og 5 kan videreføre investeringstjenestevirksomheten frem til 1. mai 2008 uten krav om tillatelse etter verdipapirhandelloven § 9-1.

Ny § 5 skal lyde:

§ 5 Overgangsregel - transaksjonsrapportering
(1) Verdipapirforetak skal straks melde til regulert marked eller multilateral handelsfasilitet transaksjoner i finansielle instrumenter notert på regulert marked eller multilateral handelsfasilitet i Norge foretatt utenfor det regulert markedet eller multilateral handelsfasilitet.
(2) Slik rapportering skal minst angi hvilket finansielt instrument som handles, pris, volum, og tidspunktet for når handelen fant sted. Børs kan fastsette nærmere krav til hvilken informasjon som skal rapporteres til børs i tilknytning til en handel. Børs skal fastsette nærmere tidsfrister for når handelen skal innrapporteres til børs.
(3) Første og annet ledd gjelder inntil verdipapirhandelloven § 10-18 med tilhørende forskrift trer i kraft. 

Nåværende § 4 blir ny § 6.

II

Denne forskrift trer i kraft straks.

Tilhørende lov

Til toppen