Forskrift om endring av forskrift 29. juni 2007 nr, 876 til verdipapirhandelloven (verdipapirforskriften)

Fastsatt av Finansdepartementet 31. oktober 2007 med hjemmel i lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond § 2-1 annet ledd og lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel § 10-14 fjerde ledd og § 10-11 tolvte ledd.

I

§ 1-2 skal lyde:

§ 1-2. Verdipapirhandellovens og forskriftens anvendelse overfor forvaltningsselskaper for verdipapirfond
For forvaltningsselskaper for verdipapirfond med tillatelse til å yte aktiv forvaltning og investeringsrådgivning, jf. lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond § 2-1 annet og fjerde ledd, gjelder verdipapirhandelloven § 9-11 til § 9-18, § 9-20, § 9-21, § 9-22 første ledd, § 10-2 tredje ledd, § 10-3, § 10-9, § 10-11, § 10-12, § 10-13 og § 10-16 og forskrifter gitt i medhold av disse bestemmelsene så langt de passer.

§ 6-10 femte ledd skal lyde:

Tilbudsmyndigheten kan med hjemmel i verdipapirhandelloven § 6-15 kreve gebyr av tilbyder til dekning av utgifter ved behandling av søknad om nedskriving av garantibeløp.

§ 10-7 fjerde ledd skal lyde:

(4) For kvalifiserte motparter gjelder foruten bestemmelsene som er angitt i første ledd, heller ikke:
(a) § 10-11, § 10-13 første, tredje og femte ledd, § 10-14 fjerde og femte ledd,
(b) § 10-17 til § 10-19,
(c) § 10-21 første ledd nr. 1 og tredje ledd og § 10-24,
(d) § 10-25, § 10-26 og § 10-27 første ledd,
(e) § 10-28 første ledd bokstav a og b, annet og tredje ledd, § 10-29 og § 10-30,
ved ytelse av investeringstjenester som nevnt i verdipapirhandelloven § 2-1 første ledd nr. 1 til 3, med mindre den kvalifiserte motparten ber om det.

§ 10-23 annet ledd skal lyde:

(2) Verdipapirforetak som på vegne av kunde utfører transaksjoner i forbindelse med aktiv forvaltning, skal i tillegg til de krav som følger av § 10-22, også rapportere om potensielt tap som overstiger en eventuell på forhånd fastsatt grense.

II

Denne forskrift trer i kraft straks.

Til toppen