Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift 29. juni 2000 nr. 688 om vektårsavgift

Forskrift om endring av forskrift
29. juni 2000 nr. 688 om vektårsavgift

Finansdepartementet har 14. april 2004 med hjemmel i Stortingets avgiftsvedtak og lov 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter fastsatt følgende endringer i forskrift 29. juni 2000 nr. 688 om vektårsavgift:

I

§ 4 skal lyde:

Nedregistrering

1. Avgiftsmessig nedregistrering

Avgiftsgrunnlaget for kjøretøy kan settes lavere enn kjøretøyets tillatte totalvekt dersom eieren ved skriftlig henvendelse til Regionvegkontoret ber om dette. Avgiftsgrunnlaget for kjøretøy kan ikke settes lavere enn minimumsgrensen for avgiftsplikt.

Redusert avgiftsgrunnlag kan senere økes, men kan da ikke på nytt reduseres så lenge kjøretøyet er registrert på samme eier.

Dersom kjøretøyet brukes med aktuell totalvekt som overskrider det reduserte avgiftsgrunnlaget med 10 pst. eller mer, bortfaller adgangen til redusert avgiftsgrunnlag. Avgiftsgrunnlaget settes da opp til kjøretøyets tillatte totalvekt. Det kan på nytt ikke reduseres med mindre kjøretøyet skifter eier.

2. Teknisk nedregistrering

Med teknisk nedregistrering menes i avgiftsmessig forstand at det foretas fysiske inngrep i kjøretøyet som reduserer kjøretøyets faktiske tillatte totalvekt. Slik teknisk endring må godkjennes av fabrikanten og Regionvegkontoret.

Medfører en slik endring at tillatt totalvekt blir lavere enn grensen for vektårsavgiftsplikt, skal det gis fritak for vektårsavgiften fra den termin endringen skjer. I stedet skal kjøretøyet betale årsavgift etter reglene i Stortingets vedtak om årsavgift § 3. Det betyr at det skal betales full årsavgift dersom endringen skjer i første halvår, og halv årsavgift ved endring i annet halvår.

Fritak gis etter søknad til tollregionen.

§ 5 annet ledd første punktum skal lyde:

Dersom et kjøretøy i løpet av terminen endrer avgiftsgruppe til en lavere vektårsavgiftsgruppe, får dette ingen avgiftsmessig betydning før avgiftsutskrivingen for påfølgende termin.

§ 6 første ledd skal lyde:

Dersom kjøretøy urettmessig trekker tilhenger som medfører at kombinasjonen kommer i en avgiftskode med høyere avgift, skal det betales tilleggsavgift. Tillegget skal utgjøre differansen i avgift mellom den kombinasjonen som er registrert og den kombinasjonen som urettmessig er benyttet. Avgift beregnes i slike tilfeller for hele terminens lengde.

II

Forskriften trer i kraft straks.

Til toppen