Forskrift om endring av forskrift 30. desember 1983 nr. 1974 om begrensning av lønnsoppgaveplikten

Forskrift om endring av forskrift 30. desember 1983 nr. 1974 om begrensning av lønnsoppgaveplikten

Fastsatt av Finansdepartementet 5. desember 2006 med hjemmel i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning § 6-16 bokstav a.

I forskrift 30. desember 1983 nr. 1974 om begrensning av lønnsoppgaveplikten gjøres følgende endringer:

I

§ 1 sjette ledd skal lyde:

Ytelse som er skattefri i medhold av skattelovforskriften § 5-15-6 niende og tiende ledd kreves ikke lønnsinnberettet når årlig utbetaling til skattyteren ikke overskrider 10.000 kroner.

II

§ 3 tredje og fjerde punktum skal lyde:

Tilsvarende kreves naturalytelser i form av fri kost på sokkelinnretning lønnsinnberettet. Adgang til privat bruk av arbeidsgivers elektroniske kommunikasjonstjeneste utenfor ordinær arbeidssituasjon skal lønnsinnberettes selv om fordelen ikke overstiger kr 1000 i inntektsåret.

III

Endringene under I og II trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2006.

Til toppen