Forskrift om endring av forskrift 30. desember 1983 nr. 1974 om begrensning av lønnsoppgaveplikten

Fastsatt av Finansdepartementet 11. desember 2007 med hjemmel i lov 13. januar 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 6-16 a, jf. § 6-2.

                                                        I

§ 1 tredje ledd første punktum skal lyde:

Skattefrie selskaper, foreninger og institusjoner som nevnt i skatteloven § 2-32 første ledd, er fritatt fra plikten til å sende inn lønnsoppgave når samlet utbetaling til en person i løpet av inntektsåret ikke overstiger kr 4.000.

                                                        II

Endringen trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2008.


 

 

Tilhørende lov

Til toppen