Forskrift om endring av forskrift 30.04.1993 nr. 316 om skattlegging av inntekt vunnet ved utvinning og rørledningstransport av petroleum

Forskrift om endring av forskrift 30.04.1993 nr. 316 om skattlegging av inntekt vunnet ved utvinning og rørledningstransport av petroleum

 

Fastsatt av Finansdepartementet 29. juni 2007 med hjemmel i petroleumsskatteloven § 8


      I

I forskrift 30.04.1993 nr. 316 om skattlegging av inntekt vunnet ved utvinning og rørledningstransport av petroleum gjøres følgende endringer:

§ 2 skal lyde:
Til kostprisen for driftsmidler som nevnt i petroleumsskatteloven § 3 bokstav b, regnes alle kostnader som påløper i forbindelse med utbygging av petroleumsfelt og rørledningsanlegg.

Rentekostnader vedrørende lån som er opptatt for å finansiere driftsmidler som nevnt i petroleumsskatteloven § 3 bokstav b, og som er påløpt før driftsmidlene er tatt i ordinær bruk, kan regnes med i kostprisen med de begrensninger som følger av petroleumsskatteloven § 3 bokstav h.

§ 13 skal lyde:
Når et driftsmiddel benyttes dels i sokkelvirksomhet og dels i annen virksomhet, skal sokkeldistriktet ved anvendelsen av petroleumsskatteloven § 3 d annet ledd tilordnes en skattemessig nedskrevet verdi for driftsmidlet basert på en fordelingsnøkkel som er egnet til å reflektere driftsmidlets bruk i henholdsvis sokkelvirksomhet og annen virksomhet per 31. desember i inntektsåret.

Kapittel IX skal lyde:
Kapittel IX Om rentebærende gjeld og omvurderingskontoer etter petroleumsskatteloven § 3 d

§ 18 skal lyde:
Med rentebærende gjeld etter petroleumsskatteloven § 3 d annet ledd menes selskapets samlede gjeld som har gitt opphav til rentekostnader som inngår ved beregningen av netto finansposter etter nevnte bestemmelse. Som rentebærende gjeld regnes blant annet prosjektlån, selskapslån, kassekreditt mv. fra ekstern långiver og tilknyttet selskap. Som rentebærende gjeld regnes ikke leverandørgjeld, daglig kontantbalanse mellom operatør og rettighetshavere, skyldig vederlag og refusjoner ved overdragelse av utvinningstillatelser, utsatt og betalbar skatt, regnskapsmessige avsetninger til framtidige kostnader, erstatningskrav, bøter mv. Som rentebærende gjeld regnes heller ikke økonomiske forpliktelser som er blitt til gjeld, herunder misligholdte krav mv.

Gjennomsnittlig rentebærende gjeld gjennom inntektsåret fastsettes på grunnlag av daglige endringer i gjelden. Gjennomsnittlig rentebærende gjeld gjennom inntektsåret beregnes separat for gjeld i norske kroner og i de enkelte valutaer.

Gjennomsnittlig rentebærende gjeld i de enkelte valutaer regnes om til norske kroner etter en kurs som fastsettes til et veid gjennomsnitt av valutakursene som er benyttet ved omregning til norske kroner av årets rentekostnader og valutaposter knyttet til den rentebærende gjelden. Den veide gjennomsnittskursen fastsettes separat for de enkelte valutaer.

Summen av gjennomsnittlig rentebærende gjeld i norske kroner og gjennomsnittlig rentebærende gjeld i de enkelte valutaer omregnet til norske kroner, inngår som rentebærende gjeld etter petroleumsskatteloven § 3 d annet ledd.

§ 19 skal lyde:
For langsiktig rentebærende gjeld som omfattes av petroleumsskatteloven § 3 d annet ledd skal det føres en separat omvurderingskonto etter reglene i skatteloven § 14-5 femte ledd, jf. skattelovforskriften § 14-5 C. Øvrige langsiktige poster i fremmed valuta føres på en alminnelig omvurderingskonto som henføres til landdistriktet etter petroleumsskatteloven § 3 d sjette ledd. Ved urealisert tap på begge omvurderingskontoene kan kontoene settes lik tapet. Ved urealisert gevinst på begge omvurderingskontoene kan hver konto settes til null. Urealisert tap på en av kontoene kan føres til fradrag bare i den utstrekning tapet overstiger urealisert gevinst på den andre kontoen.
 
§ 19 blir § 20

II

Endringene under I trer i kraft med virkning fra og med inntektsåret 2007.

 

 

 

 

 

 

 


 

Til toppen