Forskrift om endring av forskrift 4. juli 1986 nr. 1433 om årsavgift for motorvogn og forskrift 19. mars 2001 nr. 268 om engangsavgift på motorvogner

Fastsatt av Finansdepartementet 17. mars 2008 med hjemmel lov 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter.

                                                                   I
I forskrift 4. juli 1986 nr. 1433 om årsavgift for motorvogn § 3 gjøres følgende endringer:

Annet ledd oppheves.

Nåværende tredje ledd blir annet ledd.

                                                                  II
Forskrift 19. mars 2001 nr. 268 om engangsavgift på motorvogner § 1–4 skal lyde:

§ 1–4 Forutsetning for avgiftsberegning og registrering
 Bruktimporterte motorvogner som skal førstegangsregistreres her i landet, må være enkeltgodkjent av Statens vegvesen før beregning av engangsavgift kan skje.
Avgift skal være betalt før registrering kan finne sted.

                                                                  III
Endringene under I og II trer i kraft straks.

Til toppen