Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift 4. juli 1986 nr. 1433 om årsavgift for motorvogn

Forskrift
om endring av forskrift
4. juli 1986 nr. 1433 om årsavgift
for motorvogn

Fastsatt av Finansdepartementet 12. desember 2003 med hjemmel i lov 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter og Stortingets avgiftsvedtak om årsavgift.

I

§ 1 første ledd første punktum skal lyde:

I samsvar med Stortingets avgiftsvedtak skal avgift betales til tollregionen for kjøretøy som er eller skal være registrert i Vegdirektoratets motorvognregister.

§ 1 nytt annet ledd skal lyde:

I henhold til Stortingets vedtak om årsavgift § 1 annet ledd settes årsavgiften for 2004 til 175 kroner for kjøretøy som betalte personskadeavgift med halv sats og 350 kroner for kjøretøy som betalte personskadeavgift med full sats. Dette gjelder selv om kjøretøyet er unntatt etter Stortingets vedtak om årsavgift.

§ 2 første ledd første punktum skal lyde:

For kjøretøy som pr. 1. januar står registrert i motorvognregisteret blir avgiften skrevet ut av tollregionen.

§ 2 nytt første ledd siste punktum skal lyde:

Årsavgift med særskilt sats etter § 1 annet ledd forfaller til betaling på det tidspunkt Toll- og avgiftsdirektoratet bestemmer.

§ 3 første ledd annet punktum skal lyde:

Avgiften skal betales til den bankkonto tollregionen bestemmer før registrering eller tildeling kan skje.

§ 5 nytt siste ledd skal lyde:

For kjøretøy som stjeles i løpet av avgiftsåret og som ikke kommer til rette i løpet av 30 dager eller mer, refunderes innbetalt avgift forholdsmessig for den tiden kjøretøyet har vært stjålet. Avgift refunderes etter avgiftsårets utløp til den som var eier på tyveritidspunktet. Et kjøretøy anses stjålet fra og med dagen det meldes stjålet, til dagen det kommer til rette eventuelt utgangen av året dersom kjøretøyet ikke har kommet til rette innen da.

§ 6 skal lyde:

Etter forfallsdato sender tollregionen påkrav med varsel om inndraging av kjennemerker for skyldig avgift med eventuelt tillegg. Påkravet sendes den sist registrerte eier eller bruker, som gis en kort betalingsfrist fastsatt av tollregionen.

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2004.

Til toppen