Forskrift om endring av forskrift 5. februar 1988 nr. 121 om ligningsbehandlingen ved særfradrag etter skatteloven § 6-82 og § 6-83.

Fastsatt ved kongelig resolusjon 14. desember 2007 med hjemmel i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 3-14. Fremmet av Finansdepartementet.

                                                        I

I forskrift 5. februar 1988 nr. 121 om ligningsbehandlingen ved særfradrag etter skatteloven § 6-82 og § 6-83 gjøres følgende endringer:

§ 1 annet punktum innledningen skal lyde:
Skattekontoret avgjør om kravet skal oversendes fylkesmannen for avgjørelse av:
 
                                                      II

Endringene under I trer i kraft 1. januar 2008.

Tilhørende lov

Til toppen