Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift 5. februar 1988 nr. 121

Forskrift om endring av forskrift 5. februar 1988 nr. 121 om ligningsbehandlingen ved særfradrag etter skatteloven § 6-82 og § 6-83.

Fastsatt av Finansdepartementet 28. oktober 2004 med hjemmel i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 3-14.

I

§ 1 skal lyde:

§ 1. Krav om særfradrag etter skatteloven § 6-82 og § 6-83 fremsettes for ligningsmyndighetene. Ligningskontoret avgjør om kravet skal oversendes fylkesmannen for avgjørelse av:

-

Om behandling m.v. er foretatt utenfor det offentlige helsevesen,

-

om det offentlige har tilsvarende tilbud som det oppsøkte og

-

om behandling kan anses faglig forsvarlig.

§ 2 skal lyde:

§ 2. Skattyteren kan kreve at fylkesmannen avgjør om vilkårene for særfradrag etter skatteloven § 6-83 annet ledd er tilstede:

-

når ligningsmyndighetene har sendt varsel til skattyteren om at særfradrag ikke vil bli innrømmet, eller

-

når særfradrag ikke er innrømmet ved ligningen,

og saken ikke tidligere har vært fremlagt for fylkesmannen. Slikt krav kan bare fremsettes når ligningsmyndighetenes begrunnelse for å nekte særfradrag er at vilkårene i skatteloven § 6-83 annet ledd ikke er tilstede.

§ 5 skal lyde:

§ 5. Når særfradrag ikke er innrømmet ved ligningen, og saken ikke har vært fremlagt for fylkesmannen, skal skattyteren gis opplysning om klageadgang og rett til å kreve saken fremlagt for fylkesmannen.

II

Endringen under I trer i kraft straks.

Til toppen