Forskrift om endring av forskrift 5. februar 1988 nr. 121

Forskrift om endring av forskrift 5. februar 1988 nr. 121 om ligningsbehandlingen ved særfradrag etter skatteloven § 6-82 og § 6-83.

Fastsatt av Finansdepartementet 28. oktober 2004 med hjemmel i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 3-14.

I

§ 1 skal lyde:

§ 1. Krav om særfradrag etter skatteloven § 6-82 og § 6-83 fremsettes for ligningsmyndighetene. Ligningskontoret avgjør om kravet skal oversendes fylkesmannen for avgjørelse av:

-

Om behandling m.v. er foretatt utenfor det offentlige helsevesen,

-

om det offentlige har tilsvarende tilbud som det oppsøkte og

-

om behandling kan anses faglig forsvarlig.

§ 2 skal lyde:

§ 2. Skattyteren kan kreve at fylkesmannen avgjør om vilkårene for særfradrag etter skatteloven § 6-83 annet ledd er tilstede:

-

når ligningsmyndighetene har sendt varsel til skattyteren om at særfradrag ikke vil bli innrømmet, eller

-

når særfradrag ikke er innrømmet ved ligningen,

og saken ikke tidligere har vært fremlagt for fylkesmannen. Slikt krav kan bare fremsettes når ligningsmyndighetenes begrunnelse for å nekte særfradrag er at vilkårene i skatteloven § 6-83 annet ledd ikke er tilstede.

§ 5 skal lyde:

§ 5. Når særfradrag ikke er innrømmet ved ligningen, og saken ikke har vært fremlagt for fylkesmannen, skal skattyteren gis opplysning om klageadgang og rett til å kreve saken fremlagt for fylkesmannen.

II

Endringen under I trer i kraft straks.

Til toppen