Forskrift om endring av forskrift 5. september 1980 nr. 4 om utskriving, betaling og avregning av terminskatt m.v.

Fastsatt ved kgl. res. 14. desember 2007 med hjemmel i lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v. § 7 nr. 5 og 6 og § 8. Fremmet av Finansdepartementet

Fastsatt ved kgl. res. 14. desember 2007 med hjemmel i lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v. § 7 nr. 5 og 6 og § 8. Fremmet av Finansdepartementet.

                                                              I
§ 8 nr. 1 skal lyde:
1. Innfordringsmyndighet for terminskatt, utlignet skatt etter petroleumsskatteloven, renter og rentetillegg er det skattekontor departementet bestemmer. Innbetaling skjer til den konto innfordringsmyndigheten fastsetter.

                                                             II
Endringene under I trer i kraft fra 1. januar 2008.

 

Tilhørende lov

Til toppen