Forskrift om endring av forskrift 6. juni 2001 nr. 573 (Nr. 117) om frivillig registrering av utleier av bygg eller anlegg til bruk i virksomhet som er registrert etter merverdiavgiftsloven

Fastsatt av Finansdepartementet 10. desember 2007 med hjemmel i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 28a

Fastsatt av Finansdepartementet 10. desember 2007 med hjemmel i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 28a

                                                                 I

I forskrift 6. juni 2001 nr. 573 (Nr. 117) om frivillig registrering av utleier av bygg eller anlegg til bruk i virksomhet som er registrert etter merverdiavgiftsloven gjøres følgende endring:

§ 1 siste ledd oppheves.

                                                               II

Endringene under I trer i kraft 1. januar 2008.
 

 

Tilhørende lov

Til toppen