Forskrift om endring av forskrift 6. juni 2001 nr. 573 (Nr. 117) om frivillig registrering av utleier av bygg eller anlegg til bruk i virksomhet som er registrert etter merverdiavgiftsloven

Forskrift om endring av forskrift 6. juni 2001 nr. 573 (Nr. 117) om frivillig registrering av utleier av bygg eller anlegg til bruk i virksomhet som er registrert etter merverdiavgiftsloven

Fastsatt av Finansdepartementet 22. august 2006 med hjemmel i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 28a.

I

I forskrift 6. juni 2001 nr. 573 (Nr. 117) om frivillig registrering av utleier av bygg eller anlegg til bruk i virksomhet som er registrert etter merverdiavgiftsloven gjøres følgende endring:

§ 1 nytt siste ledd skal lyde:

Retten til frivillig registrering gjelder ikke for utleie av hytter, ferieleiligheter og annen fritidseiendom.

II

Endringene under I trer i kraft 1. september 2006.

Til toppen