Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift 6. mai 1997 nr. 429

Forskrift om endring av forskrift 6. mai 1997 nr. 429 om innbetaling av avgift til Sparebankenes sikringsfond og Forretningsbankenes sikringsfond.

Fastsatt av Finansdepartementet 29. oktober 2004 med hjemmel i lov 6. desember 1996 nr. 75 om sikringsordninger for banker og offentlig administrasjon m.v. av finansinstitusjoner § 2-2 tredje ledd, § 2-4 femte ledd, § 2-7 fjerde ledd og § 2-9 annet ledd, jf. kgl.res. 6. desember 1996 nr. 1138, jf. Europaparlaments- og Rdir. 94/19/EF.

I

Forskriftens tittel skal lyde:


Forskrift om innbetaling av avgift til Bankenes sikringsfond

§ 1 skal lyde:

Denne forskrift gjelder for norske spare- og forretningsbanker og OBOS, samt andre kredittinstitusjoner som er medlem av Bankenes sikringsfond. Forskriften gjelder også filialer av kredittinstitusjoner med hovedsete i annen stat innenfor EØS som er medlem av Bankenes sikringsfond, jf. lov 6. desember 1996 nr. 75 om sikringsordninger for banker og offentlig administrasjon m.v. av finansinstitusjoner (banksikringsloven) § 2-2. I denne forskriften omtales både institusjoner etter lovens § 2-1 og etter § 2-2 som medlemmer.

§ 2 skal lyde:

§ 2. Beregning av årlig avgift for medlemmene av Bankenes sikringsfond

Årsavgiften etter banksikringsloven § 2-7 annet ledd skal beregnes på bakgrunn av gjennomsnittet av samlede garanterte innskudd og beregningsgrunnlaget for kapitaldekning ved utløpet av tredje og fjerde kvartal i kalenderåret to år før innbetalingsåret samt første og annet kvartal i kalenderåret før innbetalingsåret. Ved fradrag eller tillegg i avgiftsbeløpet etter banksikringsloven § 2-7 annet ledd bokstav a og b skal kjernekapitaldekningen ved utløpet av fjerde kvartal i kalenderåret to år før innbetalingsåret legges til grunn. Beregningen skal foretas på bakgrunn av de størrelser som rapporteres til Kredittilsynet og Norges Bank.

Sikringsfondet kan pålegge medlemmene av fondet å gi de opplysninger som er nødvendig for å kunne foreta beregning av avgiftene. Kredittilsynets taushetsplikt er ikke til hinder for at Kredittilsynet gir opplysninger som nevnt til fondet.

§ 3 skal lyde:

§ 3. Beregning av fondets samlede ansvarlige kapital

Minstekravet til sikringsfondets samlede ansvarlige kapital etter banksikringsloven § 2-6 beregnes på grunnlag av tilsvarende gjennomsnittsstørrelser som nevnt i § 2.

§ 4 skal lyde:

Årsavgiften for filialer, jf. banksikringsloven § 2-7 tredje ledd, skal beregnes på grunnlag av et gjennomsnitt av filialens samlede garanterte innskudd ved utløpet av tredje og fjerde kvartal i kalenderåret to år før innbetalingsåret samt første og annet kvartal i kalenderåret før innbetalingsåret.

Kredittilsynet fastsetter ved enkeltvedtak fradrag i avgiften som nevnt i banksikringsloven § 2-7 tredje ledd annet punktum.

§ 2 annet ledd gjelder tilsvarende for filialer.

§ 5 skal lyde:

Nye medlemmer som ikke har drevet virksomhet før inntreden i sikringsfondsordningen, skal for det året de inntrer betale en avgift som utgjør 1,5 promille av ansvarlig kapital ved inntredelsestidspunktet.

Nye medlemmer som har drevet virksomhet før inntreden i sikringsfondsordningen, skal for det året de inntrer betale avgift etter banksikringsloven § 2-7 annet ledd på grunnlag av samlede garanterte innskudd, beregningsgrunnlag for kapitaldekning og kjernekapitaldekning på inntredelsestidspunktet.

Filialer som ved inntreden har en innskuddsportefølje, skal for det året de inntrer betale en avgift som utgjør 1 promille av de samlede garanterte innskuddene på inntredelsestidspunktet.

Det skal foretas et forholdsmessig fradrag i avgiftene som nevnt i denne paragrafs første til tredje ledd for den del av året det nye medlemmet ikke har vært medlem av sikringsfondet.

Årsavgiften for andre driftsår, jf. banksikringsloven § 2-7 annet og tredje ledd, skal beregnes på bakgrunn av gjennomsnittet av samlede garanterte innskudd, beregningsgrunnlaget for kapitaldekning og kjernekapitaldekningen ved utløpet av hvert kvartal etter inntredelsestidspunktet, i første driftsår.

§ 6 skal lyde:

Innbetaling til sikringsfondsordningen etter denne forskrift skal skje på det tidspunkt som fastsettes av fondets styre.

II

Denne forskrift trer i kraft straks.

Til toppen