Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift 7. august 2002 nr. 799 om markedsføring av utenlandske verdipapirfond

Forskrift om endring av forskrift 7. august 2002 nr. 799 om markedsføring av utenlandske verdipapirfond

Fastsatt av Finansdepartementet 13. august 2003 med hjemmel i lov av 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond § 6-13 første ledd nr. 1, § 6-14 første ledd nr. 3 og § 6-15, jf. EØS-avtalens art. 36 og 40 og vedlegg IX pkt. 30 (direktiv 85/611/EØF med senere endringer).

I

I forskrift 7. august 2002 nr. 799 om markedsføring av utenlandske verdipapirfond gjøres følgende endringer:

§ 1 første ledd nr. 2 skal lyde:

2. Verdipapirfondets vedtekter og fullstendig og forenklet prospekt.

§ 3-3 første ledd ny annen setning skal lyde:

UCITS fond plikter i alle tilfelle å tilby fullstendig og forenklet prospekt.

II

Forskriften trer i kraft straks.

Til toppen