Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift 7. februar 2001 nr. 108 om grunnfondsbevis i sparebanker, kredittforeninger og gjensidige forsikringsselskaper.

Forskrift om endring av forskrift 7. februar 2001 nr. 108 om grunnfondsbevis i sparebanker, kredittforeninger og gjensidige forsikringsselskaper.

Fastsatt av Finansdepartementet 23. mai 2003 med hjemmel i lov av 24. mai 1961 nr. 1 om sparebanker § 2 og § 8, jf. kgl.res. av 26. august 1988 nr. 706, lov av 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet § 4-2, jf. kgl.res. av 25. august 1989 nr. 825 og lov av 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 3-1, jf. kgl.res. av 10. juni 1988 nr. 457.

I.

I forskrift 7. februar 2001 nr. 108 om grunnfondsbevis i sparebanker, kredittforeninger og gjensidige forsikringsselskaper gjøres følgende endringer:

§ 6 skal lyde:

Overkurs ved tegning av grunnfondsbevis etter fradrag for omkostninger i forbindelse med tegningen, tillegges et overkursfond. Overkursfondet kan bare brukes til dekning av tap som ikke kan dekkes av fri egenkapital eller fondsemisjon, hvis ikke institusjonen har udekket underskudd.

§ 8 første ledd skal lyde:

Øverste myndighet i institusjonen kan med flertall som for vedtektsendring beslutte at grunnfondsbeviskapitalens pålydende skal forhøyes ved overføring av midler som kan utdeles som utbytte eller ved overføring fra overkursfondet. Vedtak som nevnt skal godkjennes av Kredittilsynet.

§ 16 fjerde ledd skal lyde:

I sparebank som har utstedt omsettelige grunnfondsbevis, jf. sparebankloven § 2 annet ledd velges minst en femdel og ikke mer enn to femdeler av forstanderskapets medlemmer og varamedlemmer av eierne av grunnfondsbevisene etter nærmere bestemmelser i vedtektene.

§ 18 annet ledd skal lyde:

I sparebank velges minst en femdel og ikke mer enn to femdeler av forstanderskapets medlemmer og varamedlemmer til forstanderskapet etter nærmere bestemmelser i vedtektene for fire år.I øvrige institusjoner velger valgmøtet en firedel av medlemmer og varamedlemmer til øverste myndighet i institusjonen for fire år. Av de medlemmer som er valgt ved første valg, går minst en firedel ut etter loddtrekning ved hvert av de tre neste valg og deretter hvert år de som har gjort tjeneste lengst.

§ 26 første ledd skal lyde:

En institusjon kan avsette av årets overskudd til et utjevningsfond som kan brukes til å opprettholde utbytte til grunnfondsbeviseierne.

II.

Denne forskrift trer i kraft straks.

Til toppen