Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift 7. februar 2001 nr. 108 om grunnfondsbevis i sparebanker, kredittforeninger og gjensidige forsikringsselskaper

Forskrift om endring av forskrift 7. februar 2001 nr. 108 om grunnfondsbevis i sparebanker, kredittforeninger og gjensidige forsikringsselskaper.

Fastsatt av Finansdepartementet 21. januar 2004 med hjemmel i lov av 24. mai 1961 nr. 1 om sparebanker § 2 og § 8, jf. kgl.res. av 26. august 1988 nr. 706, lov av 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet § 4-2, jf. kgl.res. av 25. august 1989 nr. 825 og lov av 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 3-1, jf. kgl.res. av 10. juni 1988 nr. 457.

I.

I forskrift 7. februar 2001 nr. 108 om grunnfondsbevis i sparebanker, kredittforeninger og gjensidige forsikringsselskaper gjøres følgende endringer:

§ 6 skal lyde:

Overkurs ved tegning av grunnfondsbevis etter fradrag for omkostninger i forbindelse med tegningen, tillegges et overkursfond. Overkursfondet kan bare brukes til :

a)dekning av utgifter ved forhøyelse av grunnfondsbeviskapitalen;

b) dekning av tap som ikke kan dekkes på annen måte, jf. denne forskrift § 28;

c) fondsemisjon, hvis ikke institusjonen har udekket underskudd.

§ 12 skal lyde:

Beslutning om å nedsette grunnfondsbeviskapitalen treffes av øverste myndighet i institusjonen. Det beløp nedsettelsen gjelder kan bare brukes til :

a) dekning av tap som ikke kan dekkes på annen måte, jf. denne forskrift § 28 ;

b) utdeling til grunnfondsbeviseiere eller sletting av institusjonens egne grunnfondsbevis etter denne forskrifts § 13 annet ledd;

c) avsetning til overkursfond.

Vedtak om nedsettelse av grunnfondsbeviskapitalen krever godkjennelse fra Kredittilsynet. Allmennaksjeloven § 12-1 (2) til og med § 12-7 gjelder tilsvarende så langt bestemmelsen passer.

§ 22 siste punktum oppheves.

II.

Denne forskrift trer i kraft straks.

VEDLEGG

Til toppen