Forskrift om endring av forskrift 7. september 2006 nr. 1062 til utfylling og gjennomføring mv. av regnskapsloven av 17. juli 1998 nr. 56

Forskrift om endring av forskrift 7. september 2006 nr. 1062 til utfylling og gjennomføring mv. av regnskapsloven av 17. juli 1998 nr. 56

Fastsatt av Finansdepartementet 15. november 2006 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap mv. (regnskapsloven) §§ 1-6 og 10-3.

I

I forskrift 7. september 2006 nr. 1062 til utfylling og gjennomføring mv. av regnskapsloven av 17. juli 1998 nr. 56 gjøres følgende endringer:

§ 1-6-3 annet ledd første punktum skal lyde:

Unntaket for noteopplysninger i første ledd nr. 3 gjelder ikke for noteopplysninger til tall i balansen.

§ 11-1 annet ledd nr. 10 oppheves. Nr. 11 og 12 blir nye nr. 10 og 11.

II

Denne forskriften trer i kraft straks.

Til toppen