Fastsatt av Finansdepartementet 23. mars 2007 med hjemmel i lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond § 4-5 første ledd nr. 6 og annet ledd og § 4..." />     Fastsatt av Finansdepartementet 23. mars 2007 med hjemmel i lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond § 4-5 første ledd nr. 6 og annet ledd og § 4..." />

Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift 8. juli 2002 nr. 800 om verdipapirfonds handel med derivater

 

 

Fastsatt av Finansdepartementet 23. mars 2007 med hjemmel i lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond § 4-5 første ledd nr. 6 og annet ledd og § 4-11første ledd. jf. EØS-avtalen art. 36 og 40 og vedlegg IX pkt. 30 (direktiv 85/611/EØF med senere endringer).

 

I

 

§ 1 til § 3 skal lyde:

 

§ 1. Plassering i derivater

(1) Kapitalinnskudd i verdipapirfond som nevnt i lov av 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond (verdipapirfondloven) kan bare plasseres i derivater i samsvar med bestemmelsene i denne forskrift, med mindre annet følger av lov.

 

(2) Med derivater menes i denne forskrift finansielle instrumenter som nevnt i lov av 19. juni 1997 nr. 79 om verdipapirhandel § 1-2 annet ledd nr. 4 - 7. Derivatet må ha et finansielt instrument som nevnt i verdipapirfondloven § 4-5, en finansiell indeks, rente, valuta eller vekslingskurs som underliggende.

 

(3) Kredittilsynet kan gi tillatelse til at fond kan investere i derivater som nevnt i lov av 19. juni 1997 nr. 79 om verdipapirhandel § 1-2 annet ledd nr. 8 dersom fondet ikke skal markedsføres innen EØS etter reglene i direktiv 85/611/EØF. Kredittilsynet kan i slik tillatelse gi regler som utfyller, supplerer eller avviker fra regler gitt i denne forskrift.

 

(4) Når et omsettelig verdipapir eller pengemarkedsinstrument inneholder et derivatelement, skal derivatelementet følge bestemmelsene i denne forskrift.

 

§ 2. Generelle begrensninger

(1) Et verdipapirfonds totale eksponering knyttet til derivater skal ikke overstige verdien av fondets forvaltningskapital. Ved beregning av den totale eksponeringen skal det tas utgangspunkt i nåværende verdi av underliggende, motpartsrisikoen, fremtidige markedssvingninger, og tiden som er tilgjengelig for å stenge posisjonene. Kredittilsynet kan gi nærmere regler om beregning av verdipapirfonds totale eksponering knyttet til derivater.

 

(2) Et forvaltningsselskap for verdipapirfond kan ikke på vegne av fondet benytte derivater som ledd i en strategi for å oppnå kontroll med utsteder av det underliggende til derivatet.

 

§ 3. Særregler for enkelte derivater

(1) Plasseringer i derivater basert på omsettelige verdipapirer (jf. verdipapirfondloven § 4-5 første ledd nr. 1) er ikke tillatt med mindre verdipapirene oppfyller de vilkår som følger av verdipapirfondloven § 4-6 første ledd nr. 1 - 3. Tilsvarende gjelder for derivater basert på pengemarkedsinstrumenter så lenge disse underliggende ikke oppfyller kravene i verdipapirfondloven § 4-6 annet ledd om pengemarkedsinstrumenter omsatt på andre markeder.

 

(2) Valutaderivater kan bare benyttes til sikring av valutaeksponering i fondets øvrige plasseringer, jf. verdipapirfondloven § 4-5 første ledd nr. 5.

 

(3) Unoterte derivater må daglig kunne verdiberegnes på en pålitelig og verifiserbar måte. På forvaltningsselskapets initiativ må unoterte derivater på ethvert tidspunkt kunne selges, innløses eller stenges ved en motgående handel til en rimelig pris.

 

(4) Unoterte derivater må inngås mot bank, forsikringsselskap eller verdipapirforetak med tillatelse fra en EØS-stat. Motparten må minst ha rating «investment grade» fra et anerkjent ratingbyrå. Første punktum begrenser ikke adgangen til oppgjørssentral med tillatelse etter lov av 19. juni 1997 nr. 79 om verdipapirhandel § 6-1 eller tilsvarende institusjon fra annen EØS-stat til å tre inn som part eller garantere for oppfyllelse av derivatkontrakter.

 

(5) Kredittilsynet kan ved enkeltvedtak gjøre unntak fra første ledd dersom fondet ikke skal markedsføres innen EØS etter reglene i direktiv 85/611/EØF.

 

Ny § 3 a skal lyde:

 

§ 3 a. Salg på termin og utstedelse av kjøpsopsjon mv.

(1) Verdipapirfond kan foreta salg på termin og utstede kjøpsopsjon etter reglene i annet til åttende ledd. Med salg på termin menes i bestemmelsen her også den delen i en bytteavtale som har framtidige forpliktelser og rettigheter som i solgt termin.

 

(2) Ved fysisk oppgjør må forvaltningsselskapet påse at leveringsrisikoen er fullt dekket til enhver tid fra det tidspunkt motparten tidligst kan kreve levering. Leveringsrisiko kan dekkes ved

a) eie av underliggende

b) innlån av underliggende

c) utlånt underliggende med tilbakelevering før oppgjørsfrist for shortsalget

d) kjøp av underliggende på termin

e) kjøp av underliggende med kjøpsopsjon

f) andre svært likvide finansielle instrumenter med en markedskurs som utvikler seg svært likt med, herunder er sterkt positivt korrelert med, terminens eller kjøpsopsjonens underliggende. Det forutsettes at også underliggende er svært likvid. Slik dekning kan bare benyttes i ekstraordinære situasjoner.

 

(3) Ved både fysisk og finansielt oppgjør må forvaltningsselskapet påse at markedsrisiko er fullt dekket til enhver tid fra avtaletidspunktet. Ved beregning av markedsrisiko må det ses hen til de faktorer som direkte eller indirekte bestemmer risikoen ved terminsalget eller utstedelsen av kjøpsopsjonen, herunder blant annet løpetid, innløsningspris, markedsverdi, likviditet og sammenheng med underliggende. Verdipapirfondet kan ikke i noe tilfelle påta seg større markedsrisiko enn det som er tillatt etter reglene om eksponering knyttet til derivater og øvrige regler om plassering. Markedsrisiko kan dekkes ved:

a) eie av underliggende finansielle instrument

b) utlånte underliggende med tilbakelevering før oppgjørsfrist for shortsalget

c) kjøp av underliggende på termin

d) kjøp av underliggende med kjøpsopsjon

e) likvide finansielle instrumenter med en markedskurs som utvikler seg svært likt med, herunder er sterkt positivt korrelert med, terminens eller kjøpsopsjonens underliggende

f) kontanter

g) likvide gjeldsinstrumenter med lav kredittrisiko.

 

(4) Med likvide instrumenter som nevnt i tredje ledd bokstav e) og g) menes instrumenter som innen sju arbeidsdager kan omgjøres til kontanter.

 

(5) Dekning i instrumenter som nevnt i tredje ledd bokstav e) og g) skal beregnes på en måte som sikrer at kravet til full dekning er oppfylt. Daglig markedsverdi skal i alle tilfelle reduseres med et beløp som minst tilsvarer:

a) 5 prosent av aksjer, grunnfondsbevis og derivater med aksjer og grunnfondsbevis som underliggende. For opsjoner skal fratrekket baseres på markedsverdien av underliggende multiplisert med opsjonens delta.

b) estimert verdireduksjon ved 0,5 prosentpoeng økning av internrenten til obligasjoner, sertifikater og derivater med obligasjoner og sertifikater som underliggende. For opsjoner skal fratrekket baseres på markedsverdien av underliggende multiplisert med opsjonens delta.

c) 50 prosent av markedsverdien til andre finansielle instrumenter. For opsjoner skal fratrekket baseres på markedsverdien av underliggende multiplisert med opsjonens delta.

 

(6) Reglene som gjelder for plasseringer i finansielle instrumenter utstedt av samme selskap i vpfl. § 4-8 og nærværende forskrift § 4 skal gjelde så langt de passer for solgt termin eller solgt kjøpsopsjon. Ved beregning av eksponering skal følgende verdier benyttes:

a) terminer: Markedsverdien av underliggende

b) opsjoner: Markedsverdien av underliggende multiplisert med opsjonens delta.

 

(7) Reglene i vpfl. § 4-9 skal ikke hensyntas i forhold til underliggende i solgt termin eller solgt kjøpsopsjon.

 

(8) Kredittilsynet avgjør i tvilstilfelle hva som anses som full dekning etter annet til femte ledd. Kredittilsynet kan ved enkeltvedtak gjøre unntak fra kravene i bestemmelsen her.

 

§ 4 til 7 skal lyde:

 

§ 4. Plasseringsregler til verdipapirfondloven § 4-8 og § 4-9

(1) I forhold til verdipapirfondloven § 4-8 annet ledd nr. 1 - 3 skal derivater hensyntas slik at underliggende til derivater medregnes på følgende måter:

a) Rett eller plikt til kjøp skal legges til fondets øvrige plasseringer mot samme utsteder

b) Rett eller plikt til salg kan trekkes fra fondets øvrige plasseringer mot samme utsteder.

 

(2) Følgende verdier skal benyttes ved beregningen etter første ledd:

- Terminer og bytteavtaler: Markedsverdien av underliggende

- Opsjoner: Markedsverdien av underliggende multiplisert med opsjonens delta.

 

(3) For derivater med aksjer eller obligasjoner som underliggende, og der fondet skal etterligne sammensetningen av en indeks, vil grensene i verdipapirfondloven § 4-8a komme til anvendelse dersom betingelsene i nevnte bestemmelse er oppfylt.

 

(4) Ved plassering i unoterte derivater skal risikoeksponeringen mot samme motpart beregnes etter reglene i § 8-3 i forskrift av 22. juni 2000 nr. 632 om minstekrav til kapitaldekning for markedsrisiko mv. for kredittinstitusjoner og verdipapirforetak (CAD-forskriften) som igjen henviser til § 5, § 6 og § 6a i forskrift av 22. oktober 1990 nr. 875 om minstekrav til kapitaldekning i finansinstitusjoner og verdipapirforetak (kapitaldekningsforskriften). Risikoeksponeringen mot samme motpart må ikke overstige:

- 10 % av fondets eiendeler når motparten er en kredittinstitusjon

- 5 % av fondets eiendeler mot andre motparter enn kredittinstitusjoner.

 

(5) Fjerde ledd begrenser ikke adgangen til oppgjørssentral med tillatelse etter lov av 19. juni 1997 nr. 79 om verdipapirhandel § 6-1 eller tilsvarende institusjon fra annen EØS-stat til å tre inn som part eller garantere for oppfyllelse av derivatkontrakter.

 

(6) I forhold til verdipapirfondloven § 4-9 første og annet ledd skal derivater hensyntas slik at underliggende til derivater medregnes på følgende måter:

a) Rett eller plikt til kjøp skal legges til fondets øvrige plasseringer mot samme utsteder

b) Rett eller plikt til salg kan ikke trekkes fra fondets øvrige plasseringer mot samme utsteder.

 

(7) Følgende verdier skal benyttes ved beregningen etter sjette ledd:

Terminer, opsjoner og bytteavtaler: markedsverdien av underliggende.

 

(8) § 4 første og fjerde ledd kommer ikke til anvendelse dersom underliggende til derivatet er en aksje- eller obligasjonsindeks som oppfyller betingelsene angitt i verdipapirfondloven § 4-8a første ledd nr. 2 til 4.

 

(9) Kredittilsynet kan ved enkeltvedtak gjøre unntak fra kravene i bestemmelsen her.

 

§ 5. Krav til interne systemer og rutiner

(1) Forvaltningsselskapet skal til enhver tid ha oppdaterte retningslinjer og rutinebeskrivelser for utførelsen av de enkelte operasjoner knyttet til derivathandelen. Forvaltningsselskapet skal til enhver tid besitte kompetanse som står i forhold til den risiko som ligger i selskapets derivathandel.

 

(2) Forvaltningsselskap skal ha risikostyringssystemer som til enhver tid sikrer overvåking og måling av risikoen ved derivatposisjonene og deres bidrag til risikoen i hele fondets portefølje.

 

(3) Forvaltningsselskapet skal ha systemer for markedsriktig og uavhengig fastsettelse av verdien på unoterte derivater.

 


§ 6. Informasjon

(1) Før et forvaltningsselskap benytter derivater på vegne av et verdipapirfond, skal det i fondets vedtekter inntas opplysninger om:

a) at forvaltningsselskapet kan benytte derivater på vegne av fondet

b) hvilke derivatinstrumenter som kan anvendes

c) om forventet risiko og forventet avkastning på fondets underliggende verdipapirportefølje reduseres, forblir uendret eller øker som følge av derivatinvesteringene

d) fondets grense for eksponering dersom fondet kan øke sin risiko ved bruk av derivatstrategier og eksponeringen er lavere enn maksimalgrensen fastsatt i § 2 første ledd.

 

(2) Forvaltningsselskapet plikter å gi informasjon om formålet med og omfanget av fondets bruk av derivater i rapporter til andelseierne og i salgsmaterialet. Informasjonen skal være tilstrekkelig til, og gitt på et slikt tidspunkt, at andelseierne kan vurdere hvordan bruken av derivater kan påvirke fondets forventede avkastning og risiko.

 

(3) Forvaltningsselskap for fond som kan øke sin risiko ved bruk av derivatstrategier plikter å inkludere en eksplisitt advarsel i sitt informasjonsmateriale om at derivatinvesteringer er risikofylte. I slike fond skal begrepet «derivat» eller «derivater» fremgå av betegnelsen på fondet.

 

(4) Det skal i prospektet opplyses om plasseringer i derivater etter forskrift av 28. juli 1994 nr. 750 om prospekt for verdipapirfond.

 

(5) Kredittilsynet kan gi regler om rapportering av plassering i derivater.

 

§ 7. Overgangsregler og ikrafttredelse

(1) Forvaltningsselskap for verdipapirfond kan ikke tilby fond som kan øke sin risiko ved bruk av derivatstrategier før 1. januar 2003. Forvaltningsselskap som markedsfører UCITS-fond i andre EØS-land kan frem til 13. februar 2004 bare benytte derivater for å oppnå en hensiktsmessig forvaltning av fondet.

 

(2) Forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift av 17. august 1993 nr. 808 om verdipapirfonds handel med opsjoner og terminer og regler av 30. august 1994 for verdipapirfonds handel med opsjoner og terminer fastsatt med hjemmel i verdipapirfondloven § 4-6 og § 4-7.

 

II

 

Forskriften trer i kraft straks.

Tilhørende lov

Til toppen