Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift 9. desember 1969 nr. 3903 om plikt til å gi opplysninger til ligningsmyndighetene og til arveavgiftsmyndighetene

Forskrift 11. desember 2003 om endring av forskrift 9. desember 1969 nr. 3903 om plikt til å gi opplysninger til ligningsmyndighetene og til arveavgiftsmyndighetene

Fastsatt av Finansdepartementet 11. desember 2003 i medhold av lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 6-12 og lov 19. juni 1964 nr. 14 om avgift på arv og visse gaver (arveavgiftsloven) § 28

I forskrift 9. desember 1969 nr. 3903 om plikt til å gi opplysninger til ligningsmyndighetene og til arveavgiftsmyndighetene gjøres følgende endringer:

I

§ 6 skal lyde:

”1. Registerføreren for tinglysing i fast eiendom skal sende melding til skattefogden når det av dokument som er mottatt til tinglysing eller stempling framgår at det er overført eiendom eller rettighet uten vederlag, eller mot et vederlag som antas å stå i misforhold til det overførtes verdi. Det samme gjelder når det ellers foreligger omstendigheter som gir grunn til å anta at overføringen kan innholde gave.

2. Meldingen sendes til skattefogden i det distrikt hvor den som overfører eiendom eller rettighet er bosatt, etter hvert som dokumentene mottas av registerføreren for tinglysing i fast eiendom. Med meldingen bør følge kopi av dokumentene.

II

Endringene under punkt I trer i kraft 1. januar 2004.

Til toppen