Fastsatt av Finansdepartementet 30. mars 2007 med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) § 10-1 tredje ledd.     Fastsatt av Finansdepartementet 30. mars 2007 med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) § 10-1 tredje ledd.

Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift av 16. desember 1998 nr. 1241 om årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper

 

 

Fastsatt av Finansdepartementet 30. mars 2007 med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) § 10-1 tredje ledd.

 

I.

I forskriften av 16. desember 1998 nr. 1241 gjøres følgende endringer:

 

§ 3-10 skal lyde:

(1) Forsikringstekniske avsetninger i skadeforsikring skal vurderes i samsvar med forsikringslovens § 12-2 med tilhørende forskrifter, med unntak av reglene for reassuranseavsetning. Beregningen av forsikringstekniske avsetninger skal hensynta alle opplysninger som foreligger på tidspunktet for avleggelse av årsregnskapet og avsetningene skal være tilstrekkelig til å dekke selskapets totale forpliktelser i henhold til forsikringsavtalen

 

Ny § 3-13a skal lyde:

§ 3-13a Gjenforsikringsandel av de forsikringstekniske bruttoavsetninger

(1)     Gjenforsikringsandelen av de forsikringstekniske bruttoavsetninger (jf. balansepost 2a) omfatter de beløp som selskapet forventer å motta fra gjenforsikringsselskaper i henhold til inngått gjenforsikringsavtaler.

(2)     Dersom gjenforsikringsandelen har falt i verdi, skal gjenforsikringsandelens balanseførte verdi reduseres tilsvarende. En gjenforsikringsandel har falt i verdi dersom og bare dersom kriteriene i IFRS 4.20 er oppfylt.  

 

Ny § 3-13b skal lyde:

§ 3-13 b Investeringseiendommer

(1) Investeringseiendommer kan vurderes til virkelig verdi etter § 3-14.

 

Ny § 3-13c skal lyde:

§ 3-13c Eierbenyttet eiendom

(1)       Eierbenyttet eiendom kan vurderes til verdiregulert beløp i samsvar med verdireguleringsmodellen i IAS 16 – eiendom, anlegg og utstyr.

 

§ 4-2 fjerde ledd skal lyde:

 (4) Underposter i balansen som gjelder forsikringstekniske bruttoavsetninger i skadeforsikring, gjenforsikringsandel av forsikringstekniske bruttoavsetninger i skadeforsikring, forsikringsmessige avsetninger i livsforsikring og egenkapital kan ikke slås sammen.  

 

§ 4-6 post 9.3 oppheves

 

§ 4-6 post 9.4 til 9.6 blir ny post 9.3 til 9.5

 

§ 4-7 post 2.1 skal lyde:

2.1 Bygninger og andre faste eiendommer

2.1.1 Investeringseiendommer

2.1.2 Eierbenyttet eiendom

 

§ 4-7 ny post 2a skal lyde:

2a           Gjenforsikringsandel av forsikringstekniske bruttoavsetninger i skadeforsikring

2a.1        Gjenforsikringsandel av ikke opptjent bruttopremie

2a.2        Gjenforsikringsandel av brutto erstatningsavsetning

2a.3        Gjenforsikringsandel av bruttoavsetning til premierabatter og andre gevinstavtaler

2a.4        Gjenforsikringsandel av andre tekniske bruttoavsetninger

Sum gjenforsikringsandel av forsikringstekniske bruttoavsetninger

 

Nytt § 4-7 post 7.3 skal lyde:

Fond for urealiserte gevinster

 

§ 4-7 post 9 skal lyde:

9.            Forsikringstekniske bruttoavsetninger i skadeforsikring

9.1          Avsetning for ikke opptjent bruttopremie

9.2          Brutto erstatningsavsetning

9.3          Bruttoavsetning til premierabatter og andre gevinstavtaler

9.4  Sikkerhetsavsetning m.v.

9.4.1  Avsetning for ikke avløpt risiko

9.4.2  Sikkerhetsavsetning

9.4.3  Administrasjonsavsetning

9.4.4  Avsetning til naturskadefondet

9.4.5  Avsetning til garantiordningen

Sum sikkerhetsavsetning m.v.

9.5          Andre tekniske bruttoavsetninger

Sum forsikringstekniske bruttoavsetninger

 

§ 4-17 første ledd første punktum skal lyde:

(1) « Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap » omfatter et beløp som tilsvarer en beregnet avkastning av et beregningsgrunnlag som utgjør regnskapsårets gjennomsnittlige forsikringstekniske avsetninger for egen regning. Med forsikringstekniske avsetninger for egen regning menes sum forsikringstekniske avsetninger (balansepost 9) redusert med sum gjenforsikringsandel av forsikringstekniske bruttoavsetninger (balansepost 2a).

 

§ 4-27 første, annet, fjerde og femte ledd skal lyde:

(1) For skadeforsikringsselskaper forstås avsetning for ikke opptjent premie, erstatningsavsetning, sikkerhetsavsetning og administrasjonsavsetning i denne forskrift på samme måte som de tilsvarende begreper i forskrift av 10. mai 1991 nr. 301 og utfyllende forskrift av 18. november 1992 nr. 1242 om forsikringstekniske avsetninger og risikostatistikk i skadeforsikring, med mindre annet fremgår av bestemmelser i denne forskriften.

(2) Avsetning for ikke opptjent bruttopremie skal omfatte den del av bruttopremien som tilsvarer den ikke avløpte del av forsikringsavtalens dekningsperioder.

(4) « Bruttoavsetning til premierabatter og andre gevinstavtaler » omfatter ikke utbetalte beløp kostnadsført i samsvar med bestemmelsen i § 4-16.

(5) Bruttoavsetning for ikke avløpt risiko skal omfatte beløp som er avsatt i tillegg til ikke opptjent premie, for å dekke forventede erstatningskostnader og forventede eksterne og interne skadebehandlingskostnader relatert til ikke inntrufne skadetilfeller under forsikringer som løper på balansedagen.

 

§ 4-27 åttende ledd oppheves.

 

§ 5-3 annet ledd nytt punkt p, skal lyde:

(p) Prinsipp for regnskapsmessig behandling av gjenforsikringsandel av forsikringstekniske bruttoavsetninger, herunder begrunnelsen for eventuelle nedskrivinger av gjenforsikringseiendelens verdi.

 

§ 5-9 nytt sjette og syvende ledd skal lyde:

Investeringseiendommer i skadeforsikring

(6)       Skadeforsikringsselskaper som vurderer investeringseiendommer til virkelig verdi skal gi opplysninger som nevnt i annet og tredje ledd. Opplysningene i første, fjerde og femte ledd skal gis særskilt for investeringseiendommer.

 

Eierbenyttet eiendom i skadeforsikring

(7)    For eierbenyttet eiendom skal det opplyses om hvordan verdiregulert beløp er fremkommet. Dersom det er benyttet verdsettingsmodeller, skal det angis hvilke forutsetninger som er lagt til grunn, samt hvordan disse er fremkommet. Opplysningene i første, fjerde og femte ledd skal gis særskilt for eierbenyttet eiendom.

 

Ny § 5-16a skal lyde:

§ 5-16a Gjenforsikringsandel av de forsikringstekniske bruttoavsetninger i skadeforsikring

(1)       Analyse av gjenforsikringsandeler som anses å ha falt i verdi på rapporteringstidspunktet, herunder nedskrevet beløp og de faktorer som selskapet tok hensyn til ved avgjørelsen om at andelen var falt i verdi.

(2)       Det skal opplyses om virkning av endringene i forutsetningen som er brukt for måling av gjenforsikringsandel av de forsikringsmessige avsetninger, med separat angivelse av virkningen av hver endring som har vesentlig innvirkning på finansregnskapet.

(3)       Avstemning av endringene i gjenforsikringsandelene av forsikringstekniske avsetninger i skadeforsikring

 

§ 5-22 første ledd skal lyde:

(1)           Det skal for alle hovedgrupper av skadeforsikringsbransjer, jf. I-V i § 5-30 (2), gis en oversikt over følgende forsikringstekniske avsetningskomponenter:

-         Avsetningen for ikke opptjent premie for egen regning,

-         Avsetning for ikke avløpt risiko,

-         Erstatningsavsetning for egen regning,

-         Sikkerhetsavsetningen, og

-         Administrasjonsavsetningen

 

II.

Forskriften trer i kraft straks med virkning fra regnskapsår påbegynt 1. januar 2007 eller senere. Det er ikke plikt til å anvende endringene i forskriften her i delårsregnskap for første kvartal 2007.

Tilhørende lov

Til toppen