Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift av 16. desember 1998 nr. 1240 om årsregnskap m.m. for banker, finansieringsforetak og morselskap for slike

Forskrift om endring av forskrift av 16. desember 1998 nr. 1240 om årsregnskap m.m. for banker, finansieringsforetak og morselskap for slike

Fastsatt av Finansdepartementet 21. februar 2006 med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) § 10-1 tredje ledd.

I.

I forskrift 16. desember 1998 nr. 1240 gjøres følgende endringer:

§ 1-1 nr. 3 oppheves. Nåværende nr. 4 og nr. 5 blir nummer nr. 3 og nr. 4.

§ 1-1 nytt nr. 5 skal lyde:

5. filialer av utenlandske kredittinstitusjoner og finansieringsforetak, med unntak av kapittel 9 om delårsregnskap.

§ 2-3 første, annet og fjerde ledd oppheves.

§ 2-5 første ledd skal lyde:

Dersom datterselskap som er en kredittinstitusjon skal utelates fra konsolidering etter regnskapsloven § 3-8 første ledd og institusjonen har ervervet aksjene eller andelene etter en finansiell bistandstransaksjon for å reorganisere eller redde selskapet, skal årsregnskapet til datterselskapet legges ved institusjonens årsregnskap.

§ 2-5 annet ledd oppheves.

Ny § 2-7 skal lyde:

§ 2-7 Presentasjonsvaluta

Regnskapsloven § 3-4 annet ledd gjelder ikke. Årsregnskapet skal presenteres i norske kroner.

§ 3-2 skal lyde:

Finansielle instrumenter ogvarederivater som nevnt i regnskapsloven § 5-8 første ledd, skal vurderes til virkelig verdi dersom instrumentene

  1. er klassifisert som omløpsmiddel,
  2. inngår i en handelsportefølje med henblikk på videresalg og
  3. omsettes i et aktivt og likvid marked.

§ 4-2 post 3.3 skal lyde:

Nedskrivninger på individuelle utlån

§ 4-2 post 3.4 skal lyde:

Nedskrivninger på grupper av utlån

§ 4-2 post 4.7 skal lyde:

Nedskrivninger på individuelle utlån

§ 4-2 post 4.8 skal lyde:

Nedskrivninger på grupper av utlån

§ 8-2 nr 4 skal lyde:

Prinsippene for verdsettelse av utlån, herunder prinsippene for nedskrivning av individuelle utlån og grupper av utlån, kriterier for inndeling i grupper, samt behandling av etableringsgebyrer.

§ 8-2 nr 5 skal lyde:

Prinsippene for resultatføring av renteinntekter.

§ 8-3 nytt fjerde punktum skal lyde:

Opplysningene kan i stedet gis i oppstillingen av endringer i egenkapitalen.

§ 8-6 åttende ledd skal lyde:

Det skal opplyses om resultatførte renter på utlån hvor det er foretatt nedskriving for tap.

Ny § 8-6 a skal lyde:

§ 8-6 a Institusjoner som vurderer utlån i samsvar med utlånsforskriften

Institusjoner som vurderer utlån og garantier i samsvar med forskrift av 21. desember 2004 om regnskapsmessig behandling av utlån og garantier, kan i stedet for bestemmelsene i denne forskrift § 8-6, gi følgende opplysninger om utlån og garantier i henhold til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS 7) om:

  1. kredittrisiko (IFRS 7.34-38)
  2. virkelig verdi (IFRS 7.25-30)
  3. resultatførte renter på utlån hvor det er foretatt nedskriving for tap (IFRS 7.20d)
  4. spesifikasjon av periodens endringer i nedskrivinger på utlån (IFRS 7.16)

Institusjoner som nevnt i første ledd, skal uansett gi opplysninger som nevnt i denne forskrift § 8-6 annet ledd syvende punktum om spesifikasjon på geografiske risikoområder, samt tredje ledd første og annet punktum om spesifikasjon på viktige næringer og personkundemarkedet.

§ 8-20 tredje ledd nytt første punktum skal lyde:

Regnskapsloven § 7-27 første ledd gjelder ikke.

Nåværende § 8-20 tredje ledd første punktum blir nytt annet punktum.

§ 8-28 første ledd skal lyde:

Regnskapsloven § 7-31 første ledd første punktum og fjerde ledd gjelder tilsvarende for ytelser til medlemmer av forstanderskap, representantskap og kontrollkomité.

§ 8-28 tredje ledd første og annet punktum oppheves.

Nåværende § 8-28 tredje ledd tredje punktum blir nytt første punktum og skal lyde:

Plikten til å opplyse om vilkår for lån og sikkerhetsstillelse i regnskapsloven § 7-31b sjette ledd og § 7-32 annet ledd gjelder bare der vilkårene avviker fra de generelle vilkår som gjelder for ansatte.

§ 8-29 nytt første punktum skal lyde:

Regnskapsloven § 7-8 b gjelder ikke.

§ 8-29 nåværende første punktum blir nytt annet punktum.

II.

Forskriften trer i kraft straks.

Endringene som gjelder forskriften § 2-3 første og annet ledd, § 2-5 annet ledd, ny § 2-7, § 3-2, § 8-3 og ny § 8-6 a gjelder med virkning fra regnskapsår påbegynt 1. januar 2005 eller senere.

Endringene som gjelder forskriften § 1-1, § 2-3 fjerde ledd, § 2-5 første ledd, § 4-2, § 8-2, § 8-6 åttende ledd, § 8-20, § 8-28 og § 8-29 gjelder med virkning fra regnskapsår påbegynt 1. januar 2006 eller senere.

Til toppen