Fastsatt av Finansdepartementet 30. mars 2007 med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) § 10-1 tredje ledd. I...." />   Fastsatt av Finansdepartementet 30. mars 2007 med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) § 10-1 tredje ledd. I...." />

Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift av 16. desember 1998 nr. 1240 om årsregnskap m.m. for banker, finansieringsforetak og morselskap for slike

 

Fastsatt av Finansdepartementet 30. mars 2007 med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) § 10-1 tredje ledd.

I.

I forskrift 16. desember 1998 nr. 1240 gjøres følgende endringer:

 

§ 1-3 skal lyde:

§ 1-3 Valg av regnskapsmodell i selskapsregnskapet

Institusjoner som inngår i konsern med aksjer, grunnfondsbevis eller obligasjoner notert på børs, autorisert markedsplass eller tilsvarende regulert marked i utlandet, skal utarbeide selskapsregnskap enten etter regnskapsloven § 3-9 tredje ledd eller etter denne forskrift § 1-5.

Andre banker og finansieringsforetak kan utarbeide selskapsregnskap etter regnskapsloven § 3-9 fjerde ledd annet punktum, denne forskrift § 1-5, eller etter ordinære regler i regnskapsloven og denne forskrift.

 

Ny § 1-4 skal lyde:

§ 1-4 Regnskap utarbeidet etter internasjonale regnskapsstandarder.

For konsernregnskap og selskapsregnskap utarbeidet i samsvar med regnskapsloven § 3-9 første til fjerde ledd, gjelder kun følgende bestemmelser i denne forskrift; § 2-1, § 2-2, § 2-4, § 8-10 fjerde ledd, § 8-20, § 8-21, § 8-28, § 9-1 og § 9-4.

 

Ny § 1-5 skal lyde:

§ 1-5 Forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder

Selskapsregnskap kan utarbeides i samsvar med forskrifter gitt med hjemmel i regnskapsloven § 3-9 annet ledd, med unntak fra kravene i disse forskriftene til å gi opplysninger i noter til årsregnskapet. Regnskapsloven § 3-1 gjelder tilsvarende. I tillegg gjelder følgende bestemmelser i denne forskrift:

-      § 2-1, § 2-2, § 2-4, § 4-3, § 9-1 og § 9-4.

-      § 8-1 annet ledd om noteopplysninger.

Institusjoner som utarbeider selskapsregnskap etter første ledd, kan uten hensyn til bestemmelser i forskrifter gitt i medhold av regnskapsloven § 3-9 annet ledd, regnskapsføre utbytte og konsernbidrag i samsvar med regnskapslovens øvrige bestemmelser.

 

§ 2-6 oppheves

 

§ 8-1 nytt annet ledd skal lyde:

For institusjoner som utarbeider selskapsregnskap etter § 1-5, gjelder kravene i IFRS 7 for finansielle instrumenter. For øvrig gjelder kravene til opplysninger i noter i dette kapittel. Opplysninger skal gis i henhold til IFRS når de er av betydning for å bedømme institusjonens stilling og resultat.

 

II.

Forskriften trer i kraft straks med virkning fra regnskapsår påbegynt 1. januar 2007 eller senere. Kravet etter § 1-3 første ledd gjelder ikke i delårsregnskap for første kvartal 2007

Tilhørende lov

Til toppen