Fastsatt av Finansdepartementet 30. mars 2007 med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) § 10-1 tredje ledd. I...." />   Fastsatt av Finansdepartementet 30. mars 2007 med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) § 10-1 tredje ledd. I...." />

Forskrift om endring av forskrift av 16. desember 1998 nr. 1240 om årsregnskap m.m. for banker, finansieringsforetak og morselskap for slike

 

Fastsatt av Finansdepartementet 30. mars 2007 med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) § 10-1 tredje ledd.

I.

I forskrift 16. desember 1998 nr. 1240 gjøres følgende endringer:

 

§ 1-3 skal lyde:

§ 1-3 Valg av regnskapsmodell i selskapsregnskapet

Institusjoner som inngår i konsern med aksjer, grunnfondsbevis eller obligasjoner notert på børs, autorisert markedsplass eller tilsvarende regulert marked i utlandet, skal utarbeide selskapsregnskap enten etter regnskapsloven § 3-9 tredje ledd eller etter denne forskrift § 1-5.

Andre banker og finansieringsforetak kan utarbeide selskapsregnskap etter regnskapsloven § 3-9 fjerde ledd annet punktum, denne forskrift § 1-5, eller etter ordinære regler i regnskapsloven og denne forskrift.

 

Ny § 1-4 skal lyde:

§ 1-4 Regnskap utarbeidet etter internasjonale regnskapsstandarder.

For konsernregnskap og selskapsregnskap utarbeidet i samsvar med regnskapsloven § 3-9 første til fjerde ledd, gjelder kun følgende bestemmelser i denne forskrift; § 2-1, § 2-2, § 2-4, § 8-10 fjerde ledd, § 8-20, § 8-21, § 8-28, § 9-1 og § 9-4.

 

Ny § 1-5 skal lyde:

§ 1-5 Forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder

Selskapsregnskap kan utarbeides i samsvar med forskrifter gitt med hjemmel i regnskapsloven § 3-9 annet ledd, med unntak fra kravene i disse forskriftene til å gi opplysninger i noter til årsregnskapet. Regnskapsloven § 3-1 gjelder tilsvarende. I tillegg gjelder følgende bestemmelser i denne forskrift:

-      § 2-1, § 2-2, § 2-4, § 4-3, § 9-1 og § 9-4.

-      § 8-1 annet ledd om noteopplysninger.

Institusjoner som utarbeider selskapsregnskap etter første ledd, kan uten hensyn til bestemmelser i forskrifter gitt i medhold av regnskapsloven § 3-9 annet ledd, regnskapsføre utbytte og konsernbidrag i samsvar med regnskapslovens øvrige bestemmelser.

 

§ 2-6 oppheves

 

§ 8-1 nytt annet ledd skal lyde:

For institusjoner som utarbeider selskapsregnskap etter § 1-5, gjelder kravene i IFRS 7 for finansielle instrumenter. For øvrig gjelder kravene til opplysninger i noter i dette kapittel. Opplysninger skal gis i henhold til IFRS når de er av betydning for å bedømme institusjonens stilling og resultat.

 

II.

Forskriften trer i kraft straks med virkning fra regnskapsår påbegynt 1. januar 2007 eller senere. Kravet etter § 1-3 første ledd gjelder ikke i delårsregnskap for første kvartal 2007

Tilhørende lov

Til toppen