Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift av 16. desember 1998 nr. 1241 om årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper

Forskrift om endring av forskrift av 16. desember 1998 nr. 1241 om årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper

Fastsatt av Finansdepartementet 21. februar 2006 med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) § 10-1 tredje ledd.

I.

I forskrift 16. desember 1998 nr. 1241 gjøres følgende endringer:

§ 1-1 tredje ledd siste punktum oppheves.

§ 1-1 nytt femte ledd skal lyde:

(5) Forskriften gjelder filialer av utenlandske forsikringsselskap, med unntak av kapittel 7 om delårsregnskap.

§ 2-3 første, annet og tredje ledd oppheves. Nåværende fjerde ledd blir nytt første ledd.

Ny § 2-8 skal lyde:

§ 2-8 Presentasjonsvaluta

Regnskapsloven § 3-4 annet ledd gjelder ikke. Årsregnskapet skal presenteres i norske kroner.

§ 4-8 punkt 6.2 skal lyde:

Garanterte renter til premiefond, innskuddsfondog pensjonistenes overskuddsfond

§ 4-8 punkt 14.2 skal lyde:

Overføring til premiefond, innskuddsfond ogpensjonistenes overskuddsfond i forsikringsfondet

§ 4-9 punkt 11.1.3 skal lyde:

Premiefond, innskuddsfond og pensjonistenes overskuddsfond.

§ 4-9 punkt 12 skal lyde:

12. Avsetninger til forsikringsfond i livsforsikring med investeringsvalg
12.1 Premiereserve mv.
12.2 - Gjenforsikringsandel
12.3 Innskuddsfond
Sum avsetninger i livsforsikring med investeringsvalg for egen regning

§ 4-19 annet punktum skal lyde:

Overført premiefond, innskuddsfond ogpensjonistenes overskuddsfond, som ikke benyttes til å dekke premiereserve, skal balanseføres.

§ 4-28 annet og fjerde ledd skal lyde:

(2) Med forsikringsfond menes summen av premiereserve, tilleggsavsetninger, premiefond, innskuddsfond, pensjonistenes overskuddsfond, erstatningsavsetning og andre tekniske avsetninger.

(4) Med premiefond, pensjonistenes overskuddsfond og innskuddsfond menes i denne forskrift fond avsatt i henhold til skatteloven § 6-46 første ledd bokstav b og c og § 6-46 annet ledd bokstav b, samt tilsvarende fond knyttet til pensjonsordninger uten skattefavorisering. Innbetalinger til premiefond og innskuddsfond føres direkte i balansen.

§ 5-3 første ledd bokstav e skal lyde:

Prinsippene for verdsettelse av utlån, herunder prinsippene for nedskrivning av individuelle utlån og grupper av utlån, kriterier for inndeling i grupper, samt behandling av etableringsgebyrer.

§ 5-3 første ledd bokstav f skal lyde:

Prinsippene for resultatføring av renteinntekter og prinsippene for periodisering av provisjoner og gebyrer.

§ 5-6 nytt tredje punktum skal lyde:

Opplysningene kan i stedet gis i oppstillingen av endringer i egenkapitalen, jf. regnskapsloven § 3-2 første ledd annet punktum.

§ 5-10 nytt fjerde ledd skal lyde:

I konsernregnskapet skal det opplyses om navnet på foretak der den regnskapspliktige selv eller gjennom datterselskaper eier så mange aksjer eller andeler at de representerer flertallet av stemmene i foretaket, men som ikke er datterselskap fordi det klart kan påvises at slikt eierskap likevel ikke gir bestemmende innflytelse, jf. regnskapsloven § 1-3 annet ledd nr. 1. Det skal opplyses om de forhold som påviser at slikt eierskap likevel ikke gir bestemmende innflytelse.

Nåværende fjerde, femte og sjette ledd blir nye femte, sjette og syvende ledd.

Ny § 5-15 a skal lyde:

§ 5-15 a Institusjoner som vurderer utlån i samsvar med utlånsforskriften

Institusjoner som vurderer utlån og garantier i samsvar med forskrift av 21. desember 2004 om regnskapsmessig behandling av utlån og garantier, kan i stedet for bestemmelsene i denne forskrift § 5-15, gi følgende opplysninger om utlån og garantier i henhold til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS 7) om:

 1. kredittrisiko (IFRS 7.34-38)
 2. virkelig verdi (IFRS 7.25-30)
 3. resultatførte renter på utlån hvor det er foretatt nedskriving for tap (IFRS 7.20d)
 4. spesifikasjon av periodens endringer i nedskrivinger på utlån (IFRS 7.16).

§ 5-23 første ledd skal lyde:

(1) Premiereserve, tilleggsavsetninger, premiefond, innskuddsfond, pensjonistenes overskuddsfond, erstatningsavsetninger, andre tekniske avsetninger og sikkerhetsfondsavsetninger skal spesifiseres på de bransjer som er gitt i § 5-31 (1).

§ 5-31 første ledd skal lyde:

(1) Selskapet skal gi opplysninger om resultatregnskapet i følgende bransjer:

 • Individuell kapitalforsikring
 • Gruppelivsforsikring
 • Individuell rente- og pensjonsforsikring
 • Kollektiv rente- og pensjonsforsikring, herunder kollektiv rente- og pensjonsforsikring for foreningsmedlemmer
 • Kollektiv pensjonsforsikring for kommuner og andre offentliglignende institusjoner
 • Ulykkesforsikring

§ 5-31 sjette ledd første punktum skal lyde:

(6) Det skal gis opplysninger om beløp for både mottatt og avgitt premiereserve, tilleggsavsetninger, kursreserve, premiefond , innskuddsfondog pensjonistenes overskuddsfond.

§ 5-36 skal lyde:

 1. Regnskapsloven §§ 7-31, 7-31 b og 7-32 gjelder.
 2. Regnskapsloven § 7-31 første ledd første punktum og fjerde ledd gjelder tilsvarende for ytelser til medlemmer av kontrollkomiteen og representantskap.
 3. Plikten til å opplyse om vilkår for lån og sikkerhetsstillelse i regnskapsloven § 7-31 b sjette ledd og § 7-32 annet ledd gjelder bare der vilkårene avviker fra de generelle markedsvilkår.

§ 5-37 annet ledd skal lyde:

Det skal opplyses om godtgjørelse til revisor og hvordan godtgjørelsen er fordelt på lovpålagt revisjon, andre attestasjonstjenester, skatterådgivning og andre tjenester utenfor revisjonen. Honorarer for andre tjenester utenfor revisjonen skal spesifiseres for vesentlig forskjellige tjenester. Opplysningene skal også omfatte godtgjørelse til foretak som revisor har et særskilt samarbeid med.

II.

Forskriften trer i kraft straks.

Endringene som gjelder forskriften § 1-1 tredje ledd siste punktum, § 2-3, ny § 2-8, § 5-6 og § ny 5-15 a gjelder med virkning fra regnskapsår påbegynt 1. januar 2005 eller senere.

Endringene som gjelder forskriften § 1-1 nytt femte ledd, § 4-8, § 4-9, § 4-19, 4-28, § 5-3 første ledd, § 5-10, § 5-23, § 5-31, § 5-36 og § 5-37 gjelder med virkning fra regnskapsåret påbegynt 1. januar 2006 eller senere.

Til toppen