Forskrift om endring av forskrift av 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14

Forskrift om endring av forskrift av 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14

 

Fastsatt av Finansdepartementet 2. mai 2007 med hjemmel i lov av 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 6-45.

      I

I 6-45 Sikring av pensjoner skal deloverskriften lyde:
Tilskudd til kommunal pensjonsordning mv.

§ 6-45-1 skal lyde:
Bestemmelsene i denne forskrift § 6-45 regulerer adgangen til fradrag for arbeidsgivers og medlemmers andel av premie til offentlig pensjonsordning.

§ 6-45-2 nytt tredje ledd skal lyde:
(3) Ansatte i Norges Bank med medlemskap i Norges Banks pensjonskasse gis fradrag for sin andel av premie til Norges Banks pensjonskasse.

      II

Endringene under I trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2007.

Til toppen