Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift av 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14

A

Forskrift om endring av forskrift av 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14

Fastsatt av Finansdepartementet 9. september 2005 med hjemmel i lov av 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) §§ 5-22, 10-12, 10-42, 10-48, 10-70 og 12-20.

I forskrift 19. november 1999 nr 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 gjøres følgende endringer:

I

§ 5-22 skal lyde:

§ 5-22. Ekstra skatt på renteinntekter på lån fra personlig skattyter til selskap mv.

§ 5-22-1.Anvendelsesområde

Bestemmelsene i denne forskrift § 5-22 gjelder ekstra skatt på renteinntekter på lån fra personlig skattyter til selskap mv. som nevnt i skatteloven § 5-22.

§ 5-22-2.Skattepliktig renteinntekt

(1) Det skal svares ekstra skatt på renteinntekter for de dager i kalendermåneden hvor den effektive rentesatsen overstiger satsen for skjermingsrenten etter denne forskrift.

(2) Grunnlaget for beregning av skattepliktige renteinntekter er faktiske påløpte renter i kalendermåneden. Hvis skattyter har ytet flere lån til samme selskap, skal renteinntektene på alle lånene inngå i grunnlaget.

(3) Grunnlaget etter annet ledd reduseres med satsen for skatt på alminnelig inntekt.

(4) Det gjøres deretter fradrag for skjerming fastsatt etter denne forskrift.

§ 5-22-3.Skjermingsfradrag

(1) Det beregnes et skjermingsfradrag den siste datoen i hver kalendermåned det skal svares ekstra skatt på renteinntekter.

(2) Skjermingsfradraget utgjør lånesaldoen den første i samme måned multiplisert med skjermingsrenten etter denne forskrift. Ved låneopptak i løpet av kalendermåneden legges lånesaldoen ved opptaksdatoen til grunn. Ved utstedelse av fordring til underkurs skal utstedelseskursen legges til grunn som utgangspunkt for lånesaldoen.

(3) Skjermingsfradraget tilordnes den som er kreditor den datoen lånesaldoen beregnes.

§ 5-22-4.Skjermingsrente

(1) Skjermingsrenten beregnes av departementet med utgangspunkt i aritmetisk gjennomsnittlig observert rente på 5-årige statsobligasjoner, slik den publiseres av Norges Bank, i en observasjonsperiode på to måneder med start den 1. i hver av månedene januar, mars, mai, juli, september og november. Etter utløpet av observasjonsperioden følger beregningsperioden på to kalendermåneder. I løpet av den første uken i beregningsperioden fastsetter departementet skjermingsrenten som skal gjelde for perioden etter utløpet av beregningsperioden.

(2) Skjermingsrenten utgjør gjennomsnittsrenten etter første ledd nedjustert med 28 prosent og avrundet til nærmeste tiendedels prosentpoeng.

(3) Skjermingsrenten skal bare endres dersom utviklingen i gjennomsnittsrenten etter første ledd tilsier en endring av skjermingsrenten på ¼ prosentpoeng.

(4) Skjermingsrenten og endringer i denne publiseres på Skattedirektoratets hjemmeside på internett.

§ 10-11-1 annet punktum oppheves.

§ 10-12 skal lyde:

§ 10-12.Skjerming i utbytte mv. til personlig skattyter

§ 10-12-1.Skjermingsrente

(1) Skjermingsrenten beregnes med utgangspunkt i aritmetisk gjennomsnittlig observert rente på 5-årige statsobligasjoner i inntektsåret, slik den publiseres av Norges Bank. Renten nedjusteres med 28 prosent og skal avrundes til nærmeste tiendedels prosentpoeng.

(2) Departementet beregner og kunngjør renten for det enkelte inntektsår i januar i året etter inntektsåret.

§ 10-12-10.Nedre grense for andelskapital i samvirkeforetak

Andelskapital på inntil 3000 kroner i samvirkeforetak kan ikke danne grunnlag for skjerming. Andelskapital utover grensen etter første punktum inngår i sin helhet i grunnlaget for skjerming. Dette samme gjelder når renten på andelskapitalen overstiger grensen for skatteplikt etter forskriften § 10-11-1.

§ 10-42 skal lyde:

§ 10-42. Tillegg i alminnelig inntekt ved utdeling

§ 10-42-1.Skjermingsrente

Skjermingsrenten fastsettes som nevnt i § 10-12-1.

§ 10-42-2. Gjennomsnittlig innskudd i året

(1) Årets innskudd etter skatteloven § 10-42 sjette ledd fastsettes til gjennomsnittet av innskudd pr. 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober.

(2) Første ledd anvendes tilsvarende for selskap som er stiftet i året. Ved beregningen settes verdiene før stiftelsen til null.

§ 10-42-3.Overføring av skjerming mellom virksomheter

Ubenyttet skjerming, jf. skatteloven § 10-42 niende ledd, kan overføres mellom deltakerlignede selskaper når

a. begge selskapene driver virksomhet innenfor ett eller flere av følgende områder

- alminnelig gårdsbruk og bierverv knyttet til dette,

- reindrift og bierverv knyttet til denne, jf. skatteloven § 14-82,

- alminnelig gårdsbruk, skogbruk og uttak av sand, grus, stein og torv fra eiendommen når den samlede årlige virksomheten ikke overstiger tre normalårsverk,

- alminnelig gårdsbruk, skogbruk og fiske og fangst når den samlede årlige virksomheten ikke overstiger tre normalårsverk.

b. det er høy grad av innholdsmessig og økonomisk nærhet mellom selskapene. Ved vurderingen legges blant annet vekt på om det er nyttet felles anlegg, driftsmidler, personale, regnskap og finansiering og om selskapene kompletterer hverandre med sikte på å gi et tilbud av varer og tjenester som hører sammen.

c. bokstav a og b gjelder tilsvarende når en eller flere av virksomhetene drives som enkeltpersonforetak.

§ 10-48 skal lyde:

§ 10-48. Overgangsbestemmelse

§ 10-48-1.Skjermingsgrunnlag og inngangsverdi pr. 1. januar 2006

(1) Denne paragraf gjelder fastsettelse av skjermingsgrunnlag og inngangsverdi for andel i deltakerlignet selskap, jf. skatteloven § 10-40, pr. 1. januar 2006.

(2) Skjermingsgrunnlaget og inngangsverdien settes til deltakerens faktiske andel av selskapets skattemessige verdier pr. 1. januar 2006, korrigert for over- eller underpris ved erverv av selskapsandelen.

(3) I grunnlaget etter annet ledd inngår også

a. kostnader som deltakeren har hatt til mekler eller liknende ved anskaffelse av andelen

b. differanser etter fusjon eller fisjon etter skatteloven § 11-7 femte ledd

(4) Ved negativt skjermingsgrunnlag settes årets skjerming til null, jf. skatteloven § 10-42 tiende ledd.

§ 10-48-2.Innbetalt kapital pr. 1. januar 2006

(1) Denne paragraf gjelder fastsettelse av innbetalt kapital for andel i deltakerlignet selskap, jf. skatteloven § 10-40, pr. 1. januar 2006.

(2) Innbetalt kapital settes til deltakerens faktiske andel av selskapets skattemessige verdier pr. 1. januar 2006.

§ 10-68 skal lyde:

§ 10-68.Regulering av aksjens inngangsverdi med endring i selskapets beskattede inntekt gjennom deltakerens eiertid

§ 10-68-1. Anvendelsesområde

Bestemmelsene i denne forskrift § 10-68 gjelder ved realisasjon av aksje m.v. i norsk-kontrollert aksjeselskap og likestilt selskap som er hjemmehørende i lavskatteland.

§ 10-68-2. Gevinst og tap ved realisasjon av aksje

(1) Ved skattepliktig realisasjon av aksje skal inngangsverdien opp- eller nedreguleres med aksjens forholdsmessige andel av endringen i tilbakeholdt overskudd i selskapet. Regulering av inngangsverdi skal skje gjennom eiertiden for de år deltakeren har blitt løpende beskattet etter reglen i skatteloven §§ 10-60 flg. om skattlegging av eiere av norsk-kontrollerte selskaper m.v. hjemmehørende i lavskatteland.

(2) Reguleringen skjer ved at tilbakeholdt beskattet inntekt for selskapet fastsettes først, jf. § 10-68-3 og at individuelle korreksjoner deretter foretas for den enkelte deltaker, jf. § 10-68-4.

§ 10-68-3.Foreløpig beregning av tilbakeholdt beskattet inntekt for selskapet

(1) Endring i selskapets beskattede inntekt for det enkelte år beregnes på grunnlag av selskapets skattepliktige overskudd i inntektsåret, beregnet i samsvar med skatteloven § 10-65. Ved skattemessig underskudd i inntektsåret, settes årets skattepliktige overskudd til kroner 0,-. Overskuddet reduseres med avsatt utbytte, utbetalt utbytte som ikke er kommet til fradrag tidligere år og betalt selskapsskatt i utlandet.

(2) Endring i det norsk-kontrollerte utenlandske selskapets tilbakeholdte beskattede kapital fordeles på aksjene i selskapet etter pålydende.

§ 10-68-4.Individuelle korreksjoner på deltakeren

(1) Deltakerens andel av selskapets tilbakeholdte skattlagte inntekt etter § 10-68-3, tillegges følgende poster:

- deltakers inntektstillegg for uttak av driftsmidler fra selskapet etter skatteloven § 14-60,

- utbetalt utbytte som ikke er mottatt av deltakeren, men som har redusert selskapets tilbakeholdte beskattede inntekt og

- deltakerens andel av økning av skattlagt kapital som følge av endring av selskapets skattepliktige inntekt for tidligere år .

Følgende poster trekkes fra:

- deltakerens andel av fremførbart underskudd fra selskapet oppstått fra og med inntektsåret 2003, i den grad underskuddet er kommet til fradrag i årets skattepliktige inntekt fra selskapet,

- utbetalt utbytte som ikke er tatt hensyn til ved beregningen av tilbakeholdt skattlagt inntekt for selskapet,

- deltakerens kreditfradrag for skatt som deltakeren eller selskapet har betalt i utlandet,

- deltakerens andel av fremførbart underskudd fra selskapet for 2002 eller tidligere inntektsår som ikke har kommet til fradrag i årets skattepliktige inntekt fra selskapet og

- deltakers andel av reduksjon av skattlagt kapital som følge av endring av selskapets inntekt for tidligere år.

(2) For deltakere som ikke omfattes av skatteloven § 2-38 første ledd, skal det korrigeres for utbytte, kapitalgevinster og –tap som ikke inngår i tilbakeholdt skattlagt kapital etter § 10-68-3.

§ 10-68-5.Indirekte eie

(1) Hvor indirekte eie eller kontroll skjer gjennom norsk-kontrollert utenlandsk selskap eller innretning som ikke beskattes løpende i Norge, skal aksjene i dette selskapet opp- eller nedreguleres med tilbakeholdt skattlagt inntekt i det underliggende selskap, i samsvar med bestemmelsene foran. Det skal ikke foretas korreksjon for avsatt eller utdelt utbytte etter 10-68-3 første ledd tredje punktum. Korreksjoner etter § 10-68-4 skal bare foretas i den grad de enkelte poster tilkommer deltakeren direkte.

(2) Hvor indirekte eie eller kontroll skjer gjennom norsk-kontrollert utenlandsk selskap eller innretning som beskattes løpende i Norge, skal det for hvert av selskapene beregnes endring i beskattet inntekt i samsvar med bestemmelsene foran. Den beregnede endringen i beskattet inntekt for det underliggende selskapet skal medtas ved beregningen av endring i beskattet inntekt for det selskapet som er høyere i eierkjeden.

§ 12-9 oppheves.

§ 12-10 oppheves.

§ 12-11 oppheves.

§ 12-12 skal lyde:

§ 12-12. Særlig om skjermingsfradraget (gitt med hjemmel i skatteloven § 12-20)

I. Eiendeler i skjermingsgrunnlaget

§ 12-12-1.Krav til eiendeler i skjermingsgrunnlaget, jf. skatteloven § 12-12 annet ledd a

Eiendeler som inngår i skjermingsgrunnlaget må ha virket i virksomhet som er skattepliktig til Norge.

§ 12-12-2.Særlig om leiet eiendom mot innskudd

(1) Eier skattyter aksje eller andel i boligselskap som lignes etter skatteloven § 7-3 med tilknyttet leierett til lokaler som skattyteren selv benytter i sin næring, kan et fastsatt reduksjonsbeløp regnes som kapitalinntekt i forhold til skatteloven § 12-11 tredje ledd a ogtrekkes fra ved beregningen av personinntekt. Det samme gjelder hvor skattyteren eier obligasjon med tilhørende bruksrett til slike lokaler, og leien som følge av obligasjonen utgjør maksimalt 50 prosent av markedsleien. Reduksjonen anses ikke å være en følge av obligasjonen hvis lokalene eies av personer innenfor den krets som er nevnt i skatteloven § 10-11 annet ledd siste punktum eller selskaper eller innretninger som direkte eller indirekte eies av personer innenfor denne krets.

(2) Reduksjonsbeløpet fastsettes som differansen mellom beregnet brutto avkastning av innskuddet og faktisk leie mv. Som faktisk leie regnes også kostnadsført andel av tidligere betalt engangsleie o.l.

(3) Beregnet brutto avkastning etter annet ledd fremkommer ved at verdien av den faste eiendommen, så langt den omfattes av bruksretten, multipliseres med skjermingsrenten etter skatteloven § 12-12 tredje ledd, jf. §12-12-10 nedenfor. Verdien fastsettes som om de leide lokalene var eiet av leietaker. Bestemmelsene i denne forskrift § 12-12 del II gjelder tilsvarende så langt de passer for slik leiet eiendom. Utgjør denne en del av en større eiendom, kan en forholdsmessig del av eiers verdi av hele eiendommen tilregnes den leide delen.

§ 12-12-3.Særlig om leverandørkreditter og forskuddsbetaling fra kunder, jf. skatteloven § 12-12 annet ledd d

(1) Med kreditt fra leverandører og forskuddsbetaling fra kunder menes enhver kreditt og forskuddsbetaling vedrørende omløpsmidler, driftsmidler som inngår i skjermingsgrunnlaget og tjenester.

(2) Kreditt og forskudd i utenlandsk valuta omregnes etter kursen på de aktuelle tidspunktene.

II. Verdsettelse av skjermingsgrunnlaget

§ 12-12-4.Forholdet mellom utgående og inngående verdi

(1) Inngående verdi for et inntektsår settes lik utgående verdi for foregående inntektsår.

(2) Første gangs verdsettelse av eiendel ervervet i inntektsåret gjelder utgående verdi dette året. Ved inntreden av plikt til beregning av personinntekt fra et bestemt inntektsår, gjelder første gangs verdsettelse inngående verdi for eiendel som skattyteren hadde ved inngangen til dette inntektsåret.

§ 12-12-5.Valgadgang med hensyn til verdsettelsesmetode

(1) Det kan velges forskjellig verdsettelsesmetode for forskjellige eiendeler som inngår i skjermingsgrunnlaget.

(2) Eiendeler ført på samlesaldo, jf. skatteloven § 14-41 fjerde ledd første punktum, må med unntak som nevnt i § 12-12-9 annet ledd, likevel verdsettes på samme måte. Verdsettelsen skal også gjelde eiendeler som tilkommer senere på samlesaldoen.

§ 12-12-6.Middelverdiberegningen

(1) Eiendelenes verdi skal fastsettes til gjennomsnittet av verdien ved inntektsårets begynnelse (inngående verdi) og verdien ved inntektsårets avslutning (utgående verdi). Dette gjelder også når skattyteren er gitt anledning til å benytte avvikende regnskapsår.

(2) Inngående verdi i virksomhet som har startet i inntektsåret skal fastsettes etter åpningsstatus.

(3) Utgående verdi i virksomhet som har opphørt i inntektsåret skal fastsettes etter avslutningsstatus.

(4) Er virksomheten drevet en del av inntektsåret, skal skjermingsgrunnlaget reduseres tilsvarende, regnet etter antall hele måneder virksomheten har vært drevet.

§ 12-12-7.Middelverdiberegningen etter verdien på andre tidspunkter enn ved inntektsårets begynnelse og slutt

(1) Dersom virksomheten kan dokumentere verdien av varene, beregnet som gjennomsnittet av verdien ved inngangen og utgangen av inntektsåret samt utgangen av februar, april, juni, august og oktober, betydelig overstiger middelverdiberegningen etter § 12-12-6, kan denne gjennomsnittsverdien kreves lagt til grunn som inngående og utgående verdi av varene det aktuelle inntektsår. For skattytere som er gitt anledning til å benytte avvikende regnskapsår, skal i tillegg verdiene ved utgangen av desember nyttes. Dersom utgangen av avvikende regnskapsår faller sammen med noen av de tidspunktene som er angitt ovenfor, skal verdiene på dette tidspunktet hensyntas bare en gang.

(2) Med betydelig avvik forstås tilfeller hvor verdien etter første ledd overstiger middelverdiberegningen etter § 12-12-6 med minst 40 prosent. Dersom middelverdiberegningen av varene etter § 12-12-6 er 0, regnes avviket alltid som betydelig.

(3) Dersom verdien av varene beregnes etter første ledd, skal samme beregning legges til grunn også for kundefordringer og de forskuddsbetalinger fra kunder som er angitt i § 12-12-3.

(4) Beregninger som viser at vilkårene for middelverdiberegning etter denne paragraf er oppfylt må vedlegges skjema for beregning av personinntekt.

§ 12-12-8.Verdsettelse etter skattemessig verdi og ligningsverdi

(1) Verdsettelse etter skattemessig verdi eller ligningsverdi omfatter eiendeler som ikke går inn under § 12-12-9.

(2) Med skattemessig verdi i skatteloven § 12-12 annet ledd e menes skattemessige saldoverdier. Med ligningsverdi menes verdier lagt til grunn ved formuesligningen.

(3) Er ligningsverdien for flere eiendeler fastsatt under ett, skal verdien av de eiendeler som ikke inngår i skjermingsgrunnlaget trekkes ut med det beløp som utgjør eiendelens forholdsmessige andel av ligningsverdien. Tilsvarende gjelder dersom noen av eiendelene som inngår i en samlet ligningsverdi skal verdsettes etter en annen verdsettelsesmetode.

§ 12-12-9.Verdsettelse etter regnskapsmessig verdi

(1) Eiendeler kan verdsettes til regnskapsmessig verdi dersom slik verdsettelse er lagt til grunn som utgående verdi for eiendelen ved fastsettelsen av kapitalavkastningsgrunnlaget i inntektsåret 1999.

(2) Er det på saldo som i inntektsåret 1999, ved fastsettelsen av kapitalavkastningsgrunnlaget, ble verdsatt til regnskapsmessig verdi ført driftsmidler ervervet 1. januar 2000 eller senere, skal de nyervervede driftsmidlene skilles ut og verdsettes som om de hadde inngått i egen saldo.

(3) Varer kan verdsettes til regnskapsmessig verdi dersom skattyter kan dokumentere at regnskapsmessig verdi er lagt til grunn som utgående verdi for disse varene ved fastsettelsen av kapitalavkastningsgrunnlaget i inntektsåret 1999.

(4) Varelager kan maksimalt oppføres til kostpris for varene. For bearbeidete varer kan kostprisen tillegges direkte og indirekte tilvirkningskostnader. Det skal gjennomføres nedskrivninger som følger av regnskapsreglene.

(5) Frafall av fortsatt verdsettelse til regnskapsmessig verdi kan gjøres med virkning for inngående og utgående verdi i frafallsåret, eller med virkning kun for utgående verdi i frafallsåret.

III. Skjermingsrenten

§ 12-12-10. Skjermingsrenten

(1) Den maksimale skjermingsrenten for enkeltpersonforetak fastsettes av Finansdepartementet som nevnt i § 10-12-1 første ledd første punktum og annet ledd. Renten avrundes til nærmeste tiendedels prosentpoeng.

(2) Valg av skjermingsrente for det enkelte inntektsår må gjøres senest ved innsending av selvangivelse innen fristen. Valg av skjermingsrente under den maksimale skjermingsrenten må gjelde hele prosentenheter. Dersom det ikke er gjort et klart valg innen fristens utløp, legges den maksimale skjermingsrenten til grunn.

§ 12-13 skal lyde:

§ 12-13.Lønnsfradrag (gitt med hjemmel i skatteloven § 12-20)

§ 12-13-1.Utfyllende bestemmelser om lønnsfradrag

(1) Med virksomhetens lønnsutbetaling og andre trygdeavgifter for ansatte, jf. skatteloven § 12-13 første ledd, menes beløp som etter sin art er omfattet av folketrygdloven § 23-2 om beregningsgrunnlaget for arbeidsgiveravgift og som for vedkommende inntektsår er utbetalt til ansatte lønnstakere, eller hvor det er oppstått adgang for lønnstaker til å få beløpet utbetalt. Det gjøres tillegg for lønnsutbetalinger som etter nevnte lovbestemmelse niende leddførste punktum eller med hjemmel i sosialkonvensjon, er fritatt for arbeidsgiveravgift. Arbeidsgivers utgifter til pliktig yrkesskadeforsikring anses som en trygdeavgift.

(2) Lott som er vederlag for arbeid i fiskerinæringen, skal regnes på lik linje med lønn ved fastsettelse av lønnsfradraget etter skatteloven § 12-13. Dette gjelder likevel ikke lott som utbetales til eier.

(3) Fremførbar negativ personinntekt kommer til fradrag etter at det er gitt fradrag for det særskilte lønnsfradraget.

(4) Den nedre grensen for hva lønnsfradraget kan redusere personinntekten til etter skatteloven § 12-13 beregnes separat for ektefeller som er aktive i samme foretak.

§ 12-3-2.Folketrygdens grunnbeløp

Er folketrygdens grunnbeløp (G) endret i løpet av året, legges det gjennomsnittlige grunnbeløpet til grunn.

§ 12-14 oppheves.

§ 12-15 oppheves.

§ 12-16 oppheves.

§ 12-17 oppheves.

§ 12-20 skal lyde:

§ 12-20.Forskjellige bestemmelser

Bestemmelser med hjemmel i skatteloven § 12-20 er også gitt i denne forskrift § 12-2, § 12-9, § 12-12 og § 12-13.

§ 12-20-1.Felles beregning av personinntekt og samordning av beregnet personinntekt

For felles beregning av personinntekt og samordning av beregnet personinntekt i enkeltpersonforetak, gjelder reglene i denne forskrift § 10-42-3 tilsvarende så langt de passer.

II

Endringene under I trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2006.

B

Forskrift om overgangsregler ved avviklingen av de særlige reglene om nettoligning av visse sameier i skatteloven § 10-40 annet ledd.

Fastsatt av Finansdepartementet den 9.september 2005, med hjemmel i lov av 17. juni 2005 nr. 74 XI.

§ 1. Realisasjon

Den enkelte sameiers eierandel i sameiets enkelte eiendeler, skal ved overgangen til bruttoligning tilsvare den enkelte sameiers eierandel i det nettolignede sameiet pr. 31. desember 2005. Overgangen fra nettoligning til bruttoligning i samsvar med første punktum anses ikke som realisasjon av de enkelte sameieres andeler i sameiet.

§ 2. Sameiets skatteposisjoner

Den enkelte sameiers skattemessige inngangsverdi for de eiendeler som inngår i sameiet, settes til en andel av sameiets skattemessig inngangsverdi for eiendelene pr. 31. desember 2005, svarende til eierandelen i sameiet. Sameiets øvrige skatteposisjoner, herunder gevinst- og tapskonto, negative saldi, tomme positive saldi, betingede skattefrie gevinster mv., fordeles mellom sameierne på samme måte.

§ 3. Over- og underpris ved erverv av andel

Andelseierens over- eller underpris ved erverv av andelen, jf. skatteloven § 10-44 tredje ledd tredje punktum, legges til eller trekkes fra i inngangsverdien for andelen i de driftsmidler som inngår i sameiet.

§ 4. Særregler ved endring av ligningsmåte fra brutto- til nettoligning pr. 1. januar 1992

For deltaker som fikk endret ligningsmåte fra brutto- til nettoligning i forbindelse med skattereformen 1992, og som pr. 31. desember 1991 hadde rett til oppregulering av inngangsverdien på eiendel som tilhørte sameiet, skal deltakerens andel av den oppregulerte verdien tillegges deltakerens inngangsverdi for andelen av eiendelen.

§ 5. Skattefritak for visse realisasjonsgevinster

Ved realisasjon av andel av eiendom som etter sin art faller inn under skatteloven § 9-3 annet til sjette ledd, skal sameierens eier- og brukstid mens sameiet har vært gjenstand for nettoligning, regnes med ved vurderingen av om kravene til eier- og brukstid er oppfylt.

§ 6. Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2006.

Til toppen