Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift av 22. oktober 1990 nr. 875 om minstekrav til kapitaldekning i finansinstitusjoner og verdipapirforetak


Fastsatt av Finansdepartementet 30. mars 2007 med hjemmel i lov av 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2-9 annet og tredje ledd og § 3-17, lov av 24. mai 1961 nr. 2 om forretningsbanker § 21, lov av 24. mai 1961 nr. 1 om sparebanker § 25, lov av 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet § 7-3 og § 3-5, lov av 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet for kredittinstitusjoner, forsikringsvirksomhet og verdipapirhandel m.v. Kredittilsynsloven § 4 jf. § 1 annet ledd og lov av 19. juni 1997 nr. 79 om verdipapirhandel § 8-10 annet ledd

 

I.

I forskrift 22. oktober 1990 nr. 875 gjøres følgende endring:

 

§ 5 litra A nytt strekpunkt skal lyde:

-          Gjenforsikringsandel av forsikringstekniske bruttoavsetninger i skadeforsikring.

 

II.

Forskriften trer i kraft straks.

Tilhørende lov

Til toppen