Fastsatt av Finansdepartementet 30. mars 2007 med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) § 10-1 tredje ledd.     Fastsatt av Finansdepartementet 30. mars 2007 med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) § 10-1 tredje ledd.  

Forskrift om endring av forskrift av 23. august 1999 nr. 957 om årsregnskap m.m. for verdipapirforetak.

 

Fastsatt av Finansdepartementet 30. mars 2007 med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) § 10-1 tredje ledd.

 

I.

I forskrift 23. august 1999 nr. 957 gjøres følgende endring:

 

§ 1-2 oppheves.

II.

Forskriften trer i kraft straks med virkning fra regnskapsår påbegynt 1. januar 2007 eller senere.

 

 

Tilhørende lov

Til toppen