Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift av 23. april 1997 nr. 376 om tilsyn og kontroll med kredittinstitusjoners og verdipapirforetaks store engasjementer.

Forskrift om endring av forskrift av 23. april 1997 nr. 376 om tilsyn og kontroll med kredittinstitusjoners og verdipapirforetaks store engasjementer.

Fastsatt av Finansdepartementet 04.02.2003 i med hjemmel i lov av 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2-10 annet ledd og lov av 19. juni 1997 nr. 79 om verdipapirhandel § 8-11 annet ledd. Jf. EØS-avtalens vedlegg IX pkt. 23a og 30a (Rdir. 92/121/EØF og Rdir. 93/6/EØF).

I

I forskrift av 23. april 1997 nr. 376 om tilsyn og kontroll med kredittinstitusjoners og verdipapirforetaks store engasjementer gjøres følgende endringer.

§ 6 første ledd nr. 2 skal lyde:

2. Engasjementer med risikovekt 10 prosent:

a) engasjementer inngått med og engasjementer garantert av norske statsforetak før 1. januar 2003.

II

Forskriften trer i kraft straks

Til toppen