Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift av 23. august 1999 nr. 957 om årsregnskap m.m. verdipapirforetak

Forskrift om endring av forskrift av 23. august 1999 nr. 957 om årsregnskap m.m. verdipapirforetak

Fastsatt av Finansdepartementet 21. februar 2006 med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) § 10-1 tredje ledd.

I.

I forskrift 23. august.1999 nr. 957 gjøres følgende endringer:

§ 1-1 skal lyde:

Forskriften gjelder

  1. verdipapirforetak, jf lov 19. juni 1997 nr. 79 om verdipapirhandel § 1-3 første ledd, som ikke er kredittinstitusjon,
  2. forvaltningsselskap for verdipapirfond med tillatelse til aktiv forvaltning, jf lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond, og
  3. filialer av utenlandske verdipapirforetak.

Ny § 1-3 skal lyde:

§ 1-3 Definisjoner

Begrepet verdipapirforetak i denne forskrift skal også omfatte forvaltningsselskap for verdipapirfond med tillatelse etter verdipapirfondloven § 2-1 annet ledd.

§ 2-3 oppheves. Nåværende § 2-4 og § 2-5 blir § 2-3 og § 2-4.

Nåværende § 2-3 blir ny § 2-2.

§ 3-1 skal lyde:

Finansielle instrumenter ogvarederivater som nevnt i regnskapsloven § 5-8 første ledd, skal vurderes til virkelig verdi dersom instrumentene

  1. er klassifisert som omløpsmiddel,
  2. inngår i en handelsportefølje med henblikk på videresalg, og
  3. omsettes i et aktivt og likvid marked.

§ 4-1 skal lyde:

Resultatregnskapets oppstillingsplan som nevnt i regnskapsloven § 6-1 første ledd, skal for post 9 annen driftskostnad, oppdeles i følgende poster:

9.1 Tap på fordringer

9.2 Annen driftskostnad

Resultatregnskapets oppstillingsplan som nevnt i regnskapsloven § 6-1 a første ledd post 2 omfatter kostnad solgte tjenester og skal innedeles i følgende poster:

2.1 tap på fordringer

2.2 kostnad solgte tjenester

§ 4-2 første ledd oppheves.

§ 4-2 nåværende annet ledd blir nytt første ledd.

§ 4-2 nytt annet ledd skal lyde:

Regnskapsloven § 6-2 annet ledd gjelder ikke. Beholdning av egne aksjer skal føres opp til pålydende på egen linje under posten selskapskapital.

§ 5-3 nytt fjerde punktum skal lyde:

Opplysningene kan i stedet gis i oppstillingen av endringer i egenkapitalen.

§ 5-8 skal lyde:

§ 5-8 Egne aksjer

Regnskapsloven § 7-27 første ledd gjelder ikke.

II.

Forskriften trer i kraft straks.

Endringene som gjelder forskriften § 2-3, § 2-4, § 2-5, § 3-1 og § 5-3 gjelder med virkning fra regnskapsår påbegynt 1. januar 2005 eller senere.

Endringene som gjelder forskriften § 1-1, § 1-2, § 4-1, § 4-2 og § 5-8 gjelder med virkning fra regnskapsåret påbegynt 1. januar 2006 eller senere.

Til toppen