Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift av 27. februar 2001 nr. 188 om årsregnskap m.m. for pensjonskasser

Forskrift om endring av forskrift av 27. februar 2001 nr. 188 om årsregnskap m.m. for pensjonskasser

Fastsatt av Finansdepartementet 21. februar 2006 med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) § 10-1 tredje ledd.

I

I forskrift 27. februar 2001 nr. 188 gjøres følgende endringer:

§ 2-3 oppheves.

Ny § 2-5 skal lyde:

§ 2-5 Presentasjonsvaluta

Regnskapsloven § 3-4 annet ledd gjelder ikke. Årsregnskapet skal presenteres i norske kroner.

§ 4-1 første ledd skal lyde:

Regnskapsloven § 6-1 første og annet ledd og 6-1a gjelder ikke.

§ 4-1 post 5 skal lyde:

Endring i forsikringsmessige avsetninger mv.

5.1 Til (fra) premiereserve i forsikringsfondet (brutto)
5.2 Garanterte renter til premiefond
5.3 Garanterte renter til pensjonistenes overskuddsfond

§ 4-1 post 14 skal lyde:

14. Overført til/fra premiefond og pensjonistenes overskuddsfond
14.1 Overføring til premiefond i forsikringsfondet
14.2 Overføring til pensjonistenes overskuddsfond i forsikringsfondet
14.3 Overføring fra premiefond til dekning av underskudd
Sum overføring til/fra premiefond og pensjonistenes overskuddsfond

§ 4-2 post 10 skal lyde:

10. Forsikringsmessige avsetninger
10.1 Avsetninger til forsikringsfond
10.1.1 Premiereserve
10.1.2 Tilleggsavsetninger
10.1.3 Premiefond
10.1.4 Pensjonistenes overskuddsfond
Sum avsetninger til forsikringsfond

10.2 Sikkerhetsfondsavsetninger
Sum forsikringsmessige avsetninger

§ 5-2 første ledd tredje punktum vil lyde:

Overført pensjonistenes overskuddsfond og premiefond som ikke benyttes til å dekke premiereserve, skal balanseføres.

§ 5-3 første ledd skal lyde:

Pensjoner omfatter alle pensjoner som i regnskapsperioden er betalt til eller avsatt til utbetaling, som vedrører regnskapsåret, til medlemmene eller andre berettiget etter vedtektene, eventuelt inklusive utbetalinger fra premiefond og pensjonistenes overskuddsfond.

§ 5-7 første ledd skal lyde:

Overført til premiefond og pensjonistenes overskuddsfond omfatter overføringer til fondene av årets overskudd.

§ 6-3 annet og tredje ledd skal lyde:

Med forsikringsfond menes summen av premiereserve, tilleggsavsetninger, premiefond og pensjonistenes overskuddsfond.

Med premiefond og pensjonistenes overskuddsfond menes i denne forskrift fond avsatt i henhold til skatteloven § 6-46 første ledd bokstav b og c, samt tilsvarende fond knyttet til pensjonsordninger uten skattefavorisering. Innbetalinger til premiefond og pensjonistenes overskuddsfond føres direkte i balansen.

§ 7-1 oppheves.

§ 8-2 første ledd nr 6 skal lyde:

Prinsippene for verdsettelse av utlån, herunder prinsippene for nedskrivning av individuelle utlån og grupper av utlån, kriterier for inndeling i grupper, samt behandling av etableringsgebyrer.

§ 8-2 første ledd nr 7 skal lyde:

Prinsippene for resultatføring av renteinntekter

§ 8-19 første ledd skal lyde:

Regnskapsloven § 7-8 og § 7-8 b gjelder ikke.

§ 8-24 første ledd skal lyde:

Det skal gis opplysninger om beløp for både mottatt og avgitt premiereserve, tilleggsavsetninger, kursreserve, premiefond og pensjonistenes overskuddsfond. Det skal også opplyses om hvor mange medlemmer tilgangen og avgangen fordeler seg på.

§ 8-25 første ledd skal lyde:

Det skal gis opplysninger om hvor mye som er overført til premiefond og pensjonistenes overskuddsfond og hvor mye som er avsatt til renter på innskutt egenkapital, overført annen egenkapitalen og skatt i prosent av pensjonskassens resultat som er grunnlag for fordeling, samt det nominelle beløp.

II

I følgende bestemmelser skal uttrykket ”selskapet” erstattes med ”pensjonskassen og uttrykket ”selskapets” erstattes med ”pensjonskassens”:

  1. § 2-2 første ledd nr. 3
  2. § 3-6
  3. § 3-6 a
  4. § 3-12
  5. § 8-7 første ledd annet punktum
  6. § 8-11

III

Forskriften trer i kraft straks.

Endringene som gjelder forskriften § 2-3, ny § 2- 5 og § 8-22 gjelder med virkning fra regnskapsåret påbegynt 1. januar 2005 eller senere.

Endringene som gjelder forskriften § 4-1, § 4-2, § 5-2, § 5-3, § 5-7, 6-3, § 7-1, § 8-2, § 8-19, § 8-24 og § 8-25 gjelder med virkning fra regnskapsåret påbegynt 1. januar 2006 eller senere.

Til toppen