Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift av 4. juli 1986 nr 1433 om årsavgift for motorvogn

Forskrift

om endring av forskrift av 4. juli 1986 nr 1433 om årsavgift for motorvogn

Fastsatt av Finansdepartementet 14. desember 1999 med hjemmel i lov av 19. juni 1959 nr 2 vedrørende motorkjøretøyer og båter og Stortingets avgiftsvedtak

I forskrift av 4. juli 1986 nr 1433 om årsavgift for motorvogn gjøres følgende endringer:

I.

§ 2 tredje ledd fjerde punktum skal lyde:

Det er et vilkår at slik salgsmelding er registrert innkommet til Vegvesenets trafikkstasjon.

§ 3 skal lyde:

Avgiftsbetaling uten utskriving

For kjøretøy som registreres etter 1. januar og for årsprøvekjennemerke som tildeles etter samme dato, oppstår avgiftsplikten ved registreringen eller tildelingen. Avgiften skal betales til den bankkonto distriktstollstedet bestemmer før registrering eller tildeling kan skje. Vegvesenets trafikkstasjon skal påse at riktig avgift er betalt før registreringen eller tildelingen. Det samme gjelder for kjøretøy som i løpet av året går over fra avgiftsfritt til avgiftspliktig kjøretøy.

Tollvesenet utsteder betalingsblankett påført kundeidentifikasjonsnummer (KID). Kvittering for at avgift er betalt skal fremlegges for Vegvesenets trafikkstasjon før registreringen eller tildelingen. Vegvesenets trafikkstasjon skal overstemple kvitteringen.

§ 8 første ledd første punktum skal lyde:

Når eier av kjøretøy eller den som er tildelt årsprøvekjennemerke flytter til ny adresse, skal melding om dette gis skriftlig innen 3 dager til vedkommende trafikkstasjon.

§ 10 første ledd skal lyde:

Tjenestemenn fra tollvesenet og Vegvesenets trafikkstasjon samt politi og lensmenn kan når som helst uten varsel kontrollere kjøretøy (utekontroll) for å påse at avgiftsbestemmelsene blir overholdt.

§ 10 tredje ledd skal lyde:

Tollvesenet kan påby kjøretøy innkalt til Vegvesenets trafikkstasjon for kontroll av kjøretøyets registreringsforhold av hensyn til avgiften.

§ 10 fjerde ledd oppheves.

Nåværende § 10 femte ledd blir nytt fjerde ledd.

II.

Denne forskrift trer i kraft straks.

Til toppen