Forskrift om endring av forskrift av 7. februar 2001 nr. 108 om grunnfondsbevis i sparebanker, kredittforeninger og gjensidige forsikringsselskaper


Fastsatt av Finansdepartementet 30. mars 2007 med hjemmel i lov av 24. mai 1961 nr. 1 om sparebanker § 2 og § 8, jf. kgl.res. av 26. august 1988 nr. 706, lov av 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet § 4-2, jf. kgl.res. av 25. august 1989 nr. 825 og lov av 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 3-1, jf. kgl.res. av 10. juni 1988 nr. 457. Endret 23 mai 2003 nr. 623, 18 des 2003 nr. 1639, 18 des 2003 nr. 1750, 21 jan 2004 nr. 282, 21 des 2005 nr. 1633.

 

I.

I forskrift 7. februar 2001 nr. 108 gjøres følgende endringer:

 

§ 14 nytt første ledd skal lyde:

Allmennaksjeloven § 3-3 a om fond for urealiserte gevinster gjelder tilsvarende for institusjoner som har utstedt grunnfondsbevis.

 

Nåværende første ledd blir nytt annet ledd.

II.

Forskriften trer i kraft straks med virkning fra regnskapsår påbegynt 1. januar 2007 eller senere.

Tilhørende lov

Til toppen