Forskrift om endring av forskrift for årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper

Forskrift om endring av forskrift for årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper.

Fastsatt av Finansdepartementet 15.01 2002 med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) § 9-1 tredje ledd.

I

I forskrift 16. desember.1998 nr. 1241 for årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper gjøres følgende endringer i § 4-8:

Resultatpost 6.3.2 skal lyde:

6.3.2 Overføring av tilleggsavsetninger og kursreserve fra andre forsikringsselskaper/pensjonskasser

Resultatpost 6.3.3 skal lyde:

6.3.3 Til (fra) tilleggsavsetninger i forsikringsfondet

Resultatpost 12 skal lyde:

12. Resultat av teknisk regnskap før særlige avsetninger

II

Endringene trer i kraft straks.

VEDLEGG
Til toppen