Forskrift om endring av forskrift (Nr. 12) om beregning av merverdiavgift ved innførsel av varer

Fastsatt av Finansdepartementet 25. november 2008 med hjemmel i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 62 fjerde ledd og § 66

                                                      I

§ 4 skal lyde:
 
 Det skal ikke beregnes merverdiavgift av varer som innføres tollfritt etter tolloven § 5-1, § 5-2, § 5-3 første ledd bokstav a, § 5-4 første ledd bokstav a, c, d og f, § 5-5 og § 5-6 første ledd bokstav a, b og e.
 Det skal ikke beregnes merverdiavgift av varer som innføres midlertidig tollfritt etter tolloven § 6-1, § 6-2 første ledd bokstav a, b, c, d, i, j og k og § 6-3 og § 6-4. Det skal heller ikke beregnes merverdiavgift av varer som innføres midlertidig tollfritt etter tolloven § 6-2 første ledd bokstav e for prøving, kontroll, testing og lignende i forbindelse med godkjenning av varer.
 Det skal ikke beregnes merverdiavgift ved gjeninnførsel av varer etter reparasjon i tilfeller som nevnt i tolloven § 7-4 første ledd bokstav c.
 Tollregionen kan kreve sikkerhetsstillelse for merverdiavgift av varer som innføres midlertidig etter tolloven § 6-2, § 6-3 og § 6-4.

§ 5 annet ledd skal lyde:

 Toll- og avgiftsdirektoratet kan frita for merverdiavgift varer som er innført tollfritt etter tolloven § 5-4 første ledd bokstav e, forutsatt at eksportør og importør er en og samme person, institusjon eller firma.

§ 7 skal lyde:

 For andre enn registreringspliktige og frivillig registrerte næringsdrivende gjelder følgende regler om tilbakebetaling:
a) Toll- og avgiftsdirektoratet eller den det bemyndiger, kan tilbakebetale merverdiavgift for varer som innen et år fra innførsel gjenutføres til utlandet i uforandret stand, dersom varene er feilsendt, er feilbestilt, levert for sent eller ikke er i overensstemmelse med mottakerens bestilling. Det samme gjelder ved gjenutførsel av varer som nevnt i tolloven § 6-2 første ledd bokstav b.
b) Ved gjenutførsel av varer som er mottatt til leie eller lån tilbakebetales merverdiavgift med fradrag av 5 pst. for hver måned eller del av måned regnet fra tidspunktet for tollbehandlingen.
c) Bokstav b gjelder tilsvarende ved gjenutførsel av anleggsmaskiner, anleggs- og transportmateriell som utenlandske firmaer har innført til midlertidig bruk her i landet. Det samme gjelder ved gjenutførsel av varer som er innført midlertidig tollfritt etter tolloven § 6-2 første ledd bokstav e for prøving og testing av varer som skal utføres og for varer som er innført midlertidig tollfritt etter tolloven § 6-2 første ledd bokstav f og g.
d) Ved feiltariffering, feilregning eller uriktig mengdebestemmelse eller verdiansettelse, får bestemmelsene i tolloven § 12-11 og § 12-12 fjerde ledd tilsvarende anvendelse.
e) Toll- og avgiftsdirektoratet eller den det bemyndiger, kan ellers tilbakebetale merverdiavgift for varer som gjenutføres innen 1 år fra innførselen i tilfelle hvor tollen blir eller kunne ha blitt tilbakebetalt.

                                                           II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2009.

Tilhørende lov

Til toppen