Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift om årsregnskap m.m. for verdipapirfond

Forskrift om endring av forskrift av 28. mai 1999 nr. 654 om årsregnskap m.m. for verdipapirfond

Fastsatt av Finansdepartementet 20. desember 2005 med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) § 10-1 tredje ledd.

I

I forskrift 28. mai 1999 nr. 654 gjøres følgende endringer:

Ny § 2-1 a skal lyde:

§ 2-1 a.Rettvisende bilde

Hvis anvendelsen av en bestemmelse i kapittel 3 til 5 i denne forskrift i særlige unntakstilfeller er uforenlig med plikten til å gi et rettvisende bilde av årsregnskapet, skal bestemmelsen fravikes for å gi et rettvisende bilde som fastsatt i regnskapsloven § 3-2 a første ledd.

§ 2-2 første ledd første punktum skal lyde:

I årsberetningen skal det gis følgende opplysninger i tillegg til det som følger av regnskapsloven § 3-3 a:

§ 2-2 annet ledd skal lyde:

Opplysninger om forutsetningen om fortsatt drift etter regnskapsloven § 3-3 asyvende ledd nr. 2-4, skal også gis om forvaltningsselskapet for verdipapirfondet.

Ny § 5-1 a skal lyde:

§ 5-1 a.Rettvisende bilde

Hvis anvendelsen av bestemmelsene i regnskapsloven og denne forskrift ikke er tilstrekkelig for å gi et rettvisende bilde som nevnt i regnskapsloven § 3-2 a første ledd, skal det gis tilleggsopplysninger.

Ethvert fravik som nevnt i § 2-1 a i denne forskrift skal angis. Regnskapsloven § 7-1 femte ledd annet punktum gjelder tilsvarende.

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2006 med virkning for regnskapsår som starter 1. januar 2005 eller senere.

Til toppen