Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift om årsregnskap m.m. verdipapirforetak

Forskrift om endring av forskrift av 23. august 1999 nr. 957 om årsregnskap m.m. verdipapirforetak

Fastsatt av Finansdepartementet 20. desember 2005 med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) § 10-1 tredje ledd.

I

I forskrift 23. august 1999 nr. 957 gjøres følgende endringer:

§ 1-1 nytt annet punktum skal lyde:

§ 1-2 gjelder også for forvaltningsselskap for verdipapirfond med tillatelse til aktiv forvaltning.

Ny § 1-2 skal lyde:

§ 1-2 IFRS i selskapsregnskapet

Regnskapsloven § 3-9 tredje ledd og fjerde ledd annet punktum(anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder i selskapsregnskapet) gjelder ikke for verdipapirforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond med tillatelse til aktiv forvaltning. Det samme gjelder lov 10. juni 2005 nr. 46 om endring av regnskapsloven del VI nr. 2 første ledd.

Ny § 2-1 skal lyde:

§ 2-1Rettvisende bilde

Hvis anvendelsen av en bestemmelse i kapittel 3 til 5 i denne forskrift i særlige unntakstilfeller er uforenlig med plikten til å gi et rettvisende bilde av årsregnskapet, skal bestemmelsen fravikes for å gi et rettvisende bilde som fastsatt i regnskapsloven § 3-2 a første ledd.

Nåværende § 2-1, § 2-2 og § 2-3 blir henholdsvis nye § 2-2, § 2-3 og § 2-4.

§ 2-2 første ledd første punktum skal lyde:

I årsberetningen skal det gis følgende opplysninger i tillegg til det som følger av regnskapsloven § 3-3 a.

Ny § 2-5 skal lyde:

§ 2-5Regnskap utarbeidet etter regnskapsloven § 3-9

For årsregnskap utarbeidet i samsvar med regnskapsloven § 3-9, gjelder kun følgende bestemmelser i denne forskrift; § 1-1, § 2-2, § 2-4, § 5-9 femte ledd, § 5-13 og § 5-16.

Ny § 5-1 a skal lyde:

§ 5-1 a.Rettvisende bilde

Hvis anvendelsen av bestemmelsene i regnskapsloven og denne forskrift ikke er tilstrekkelig for å gi et rettvisende bilde som nevnt i regnskapsloven § 3-2 a første ledd, skal det gis tilleggsopplysninger.

Ethvert fravik som nevnt i § 2-1 i denne forskrift skal angis. Regnskapsloven § 7-1 femte ledd annet punktum gjelder tilsvarende.

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2006 med virkning for regnskapsår som starter 1. januar 2005 eller senere.

Til toppen