Forskrift om endring av forskrift om avgiftsfri innførsel og midlertidig bruk av utenlandsregistrert motorvogn i Norge

Fastsatt av Finansdepartementet 15. desember 2008 med hjemmel i lov av 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter § 1, lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven) § 6-1 og lov av 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 62.

I

I forskrift 20. juni 1991 nr. 381 om avgiftsfri innførsel og midlertidig bruk av utenlandsregistrert motorvogn i Norge gjøres følgende endringer

Hjemmelshenvisningen skal lyde:

Fastsatt av Finansdepartementet 20. juni 1991 med hjemmel i lov 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter § 1, lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel § 6-1 og lov av 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 62.

§ 1 annet ledd skal lyde:

Bestemmelsene i eller gitt i medhold av lov av 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter, lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel, lov av 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift gjelder så langt de passer og ikke annet er bestemt.

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2009.

Tilhørende lov

Til toppen