Forskrift om endring av forskrift om avgiftsfri innførsel og midlertidig bruk av utenlandsregistrert motorvogn i Norge

Fastsatt av Finansdepartementet 15. desember 2009 med hjemmel i lov 19. mai 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter, og lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven) § 6-1.

                                                   I

I forskrift 20. juni 1991 nr. 381 gjøres følgende endring:

§ 5 ny bokstav j skal lyde:
Internasjonal bistand ved katastrofer.
Personer med fast oppholdssted i Norge kan innføre og midlertidig bruke utenlandsregistrert motorvogn i forbindelse med organisert bistandsarbeid ved større ulykker og naturkatastrofer. Tollregionen skal orienteres om innførselen når situasjonen tillater det.
Tollregionen kan etter søknad gi tillatelse til at person med fast oppholdssted i Norge, kan innføre og bruke utenlandsregistrert motorvogn som skal benyttes i forbindelse med beredskapsøvelser.

                                                        II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2010.

Til toppen