Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift om avgift på flyging

Lovdata

Rettslige informasjonssystemer

Rådhusgaten 7 – B

0151 OSLO

Deres ref

Vår ref

Dato

99/2858 SA HeH/KR

28.5.1999

Forskrift om endring av forskrift om avgift på flyging

Finansdepartementet har 28. mai 1999 med hjemmel i lov 19. mai 1933 nr 11 om særavgifter og Stortingets avgiftsvedtak, endret Finansdepartementets forskrift 23. desember 1993 nr 1338 om avgift på flyging.

I.

Overskriften skal lyde:

Forskrift om avgift på flyging av passasjerer

§ 1 skal lyde:

Avgiften gjelder ervervsmessig flyging av passasjerer på flygninger i samsvar med Stortingets avgiftsvedtak.

Med ervervsmessig flyging menes for denne avgift all flyging med unntak av militærflyging, samt flyging i rednings-, nødhjelps- eller ambulansetjeneste.

Utenfor avgiftsplikten faller flyging med luftfartøy som er godkjent for befordring av 10 passasjerer eller mindre.

§ 2 skal lyde:

Avgiften beregnes pr. passasjer som påbegynner avgiftspliktig flyging i henhold til

§ 1.

§ 3 femte ledd skal lyde:

Tolldistriktssjefen kan dispensere fra registreringsplikten etter denne bestemmelse dersom særlige forhold taler for det, vilkårene i § 7 er oppfylt og avgiften betales kontant i henhold til § 7."

Ny § 4 skal lyde:

Transitt- og transferpassasjerer

Med mindre annet er bestemt skal det ikke betales avgift for flyging av transitt- og transferpassasjerer.

Dersom en passasjer reiser transitt eller transfer til utlandet via en reise mellom de steder i Norge som er omfattet av avgiftsplikten, skal det betales avgift for flyging til utlandet.

Med transitt- og transferflyging menes i denne forskrift flyreise med påfølgende reise med samme fly (transittpassasjerer) eller med annet fly (transferpassasjerer) såfremt den påfølgende flyreise påbegynnes innen 24 timer og står i direkte forbindelse med den første.

Bestemmelsen her gjelder uten hensyn til om reisen skjer med rute og/eller charterfly, og uten hensyn til om den påfølgende reise innebærer skifte av lufthavn såfremt vilkårene for øvrig er oppfylt.

Tolldistriktssjefen kan dispensere fra avgiftsplikten når uforutsette forhold er årsak til at vilkårene for fritak ikke er oppfylt og reisen er bestilt/kjøpt som transitt eller transfer.

Nåværende § 4 blir ny § 5 med overskriften " Uforutsette forhold".

Nåværende §§ 5 – 14 blir nye §§ 6 – 15.

Nye § 7 annet ledd skal lyde:

Sammen med innbetalingen skal foretaket levere avgiftsoppgave hvor det framgår antall passasjerer ved den enkelte flyging som det skal svares avgift for.

II.

Endringene trer i kraft 1. juni 1999.

_________________________________

Kunngjøring bes foretatt i Norsk Lovtidend avdeling I.

Med hilsen

Torbjørn Flørenes e.f.

avdelingsdirektør

Heidi Heggenes

lovrådgiver

Gjenpart: Toll- og avgiftsdirektoratet ref 99/1688

Til toppen